k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Lepší twitter pro lepší život

14. 9. 2020 — k47

Tak jsem to na­ko­nec udělal. A když říkám to, myslím tím hu­mánní twit­ter klient, o němž tu ne­dávno padlo pár slov.

Všechny vy­tou­žené funkce ještě nejsou im­ple­men­to­vány, ale i tak je ne­ko­nečně uži­teč­nější a pří­jem­nější na po­u­ží­vání než ofi­ci­ální twit­ter kli­enti.

Zdro­ják je tady, jde o jeden soubor se Scala skrip­tem, kon­fi­gu­race pro­bíhá jeho edi­tací. K běhu po­tře­buje Scalu 2.13 (možná i starší verzi, ne­zkou­šel jsem), novou Javu (aspoň verzi 11) a kni­hovnu twit­ter4j (sta­hujte tuto verzi). Pustí se to scala -cp twitter4j-core-4.0.7.jar tw.scala a za chvilku klient ožije na adrese https://localhost:8889 nebo jinde, pokud to pří­slušně změ­níte.

Jinak když byste extra chtěli při­spět, mailem po­šlete patch proti zdro­jáku. Nebo tak něco. Za­pojte fan­ta­zii. Na gi­thubu to není a nebude. Je to jen 500 řádků pro­gramu.


+1: V po­sled­ních dnech jsem zjis­til, že exis­tuje Nitter, který spl­ňuje ně­které moje po­ža­davky. Od po­hledu to ale vypadá, že cílem je ver­ba­tim re­im­ple­me­ne­ace front-endu včetně fun­ki­o­na­lit, kte­rých se chci zbavit. Lidem od Nit­teru jde o rych­lost a lepší sou­kromí, když na straně kli­enta nemusí běžet ne­přá­tel­ský ja­vascript. Mě jde o od­lišný pohled na in­ter­akci se soc-netem, pře­de­vším pak její mi­ni­ma­li­zaci na na­prosté mi­ni­mum.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz