k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Twittere, twittere...

17. 4. 2020 — k47

Je to prosté: twit­ter ne­vy­ho­vuje účelu k němuž je v sou­čas­nosti vy­u­ží­ván.

Pár let zpět jsem opě­vo­val uni­kátní ome­zení tohoto soc-netu, která vedla k roz­květu de­li­kátní mi­ni­ma­lis­tické prózy, se­říz­nuté na kost & ob­ratně dáv­ko­vané v přesně od­mě­ře­ných dáv­kách. Teď si nejsem tak jistý. Dost možná šlo o nikdy ne­e­xis­tu­jící ideál, vý­sle­dek se­lek­tivní paměti a více obraz mé si­tu­ace něž ob­jek­tivní re­a­lity.

Teď mám proti to­muhle kri­mi­nálně na­iv­nímu zve­li­čo­vání pri­mi­tiv­nosti jeden zá­sadní pro­ti­pří­klad: Vlákna. Z hloubi buše je ne­sná­ším. Vždy, když se ne­blahá duše roz­hodne vy­já­d­řit ob­sáh­lejší myš­lenku pro­střed­nic­tvím média, která je k tomu nejméně vhodné, prů­vo­dem holých vět roz­se­ka­ných ire­le­vant­ním roz­hra­ním, jak jsou po­dá­vány v pří­dě­lech 280 znaků, křičí z toho jediné & jasné sdě­lení: Musím si za­lo­žit blog. A v dobách ko­ro­na­viru jsem měl čest si vláken pře­číst více než by se mi líbilo a roz­hodně víc než bez­pečné ma­xi­mum do­po­ru­čo­vané svě­to­vou zdra­vot­nic­kou or­ga­ni­zací. Třebs takový Trevor Bed­ford podává velice za­jí­mavé in­for­mace pro­střed­nic­tvím nudlí textu na nej­hor­ším soc-netu pro myš­lenky s ne­tri­vi­ální in­for­mační hod­no­tou. Jeho zpráv si cením, proč jen je musel po­sí­lat ve formě SMSek, které si čteme na svých no­ki­ích 3310?

Soc-net, který jsem kdysi tak ve­le­bil, od­rá­žel spe­ci­fický styl vy­u­žití do­mi­nantní v té době: Odkazy na delší texty zve­řej­něné jinde + li­te­rárně úsporné vý­křiky. Možná si to jen tak pa­ma­tuji, nebo jsem byl téhle fazetě neḿěrně vy­sta­ven, ale ne­vzpo­mí­nám si na žádnou pod­stat­nou debatu. Nebylo pro ni místo.

Když byl ale limit těžby pro­lo­men ze směš­ných 140 znaků na opu­lent­ních 280 a twit­ter se stával oh­nis­kem, kde online uži­va­telé exis­tují a pře­stá­val slou­žit jen jako pod­půrné koryto pro pro­pa­gaci vlast­ních webů, začaly se roz­ši­řo­vat ty ne­u­vě­ři­telně im­po­tentní vlák­nové pseudo-blo­gposty.

Všechno dává per­fektní smysl, směr his­to­rie uka­zuje ze skládky na hro­madu kom­postu.

Fe­di­verse z de­fi­nice před­sta­vuje po­tent­nější al­ter­na­tivu – uži­va­tel není jen surový zdroj „en­gejdžmentu“, který je třeba vy­tě­žit, ale má cen­t­rál­nější roli. Jen doufám, že se ne­roz­hod­nou ko­pí­ro­vat tyhle nej­horší vlast­nosti kor­po­rát­ních for profit soc-netů. Doufám, ale moc tomu ne­vě­řím. Už jen to, že raison d'être fe­de­ro­va­ného so­ci­ál­ního webu je ideové vy­kra­dení toho cen­t­ra­li­zo­va­ného & snaha s ním sou­pe­řit vlast­ními zbra­němi není příliš po­vzbu­divá. Klei­ner tvrdí, že cen­t­ra­li­zo­vané soc-nety zví­tě­zily a pokrok vede přes síť která nemá žádné cen­t­rum a všechna logika, in­te­li­gence a kon­t­rola spo­čívá v kraj­ních uzlech.

V ta­ko­vém uspo­řá­dání není pa­ra­zi­tická op­ti­ma­li­zace pro „en­gejdžment“ možná. Jedině tam, kde není middle man ur­ču­jící pra­vi­dla a normy (ať už jde o počet znaků nebo něco zá­sad­něj­šího), lidé můžou pro­spe­ro­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz