k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zahladit stopy

22. 10. 2020 — k47

Tak se to na­ko­nec stalo: Zamkli mi twit­ter. Jeden starý tweet po­ru­šil pra­vi­dla & abych se dostal zpátky, musel jsem od­sou­hla­sit, že jako pokání in­kri­mi­nu­jící text smažu. Jo, ok, to zní ro­zumně, nemám silné pře­svěd­čení, že jsem v právu & měl bych se bránit.

Když už jsem byl v tom, do hy­per­twee­teru jsem na­hac­ko­val funkci, která zničí všechny tweety & lajky starší než X dnů. Hodí se to pokud ne­chcete, aby vás staré vtipy v bu­doucnu do­hnaly před sa­mozvaný soud soc-netu, chcete začít nanovo, nel­píte na his­to­rii, nejste skalní fan­dové soc-netů jako ta­ko­vých nebo plá­nu­jete odejít z twit­teru za lepším, třeba někam do zá­koutí fe­di­verse světa. Pro ty pří­pady stačí spus­tit scala -cp './*' tw.scala purge 14 a jste svo­bodní, přítěž his­to­rie (kromě po­sled­ních 14 dnů) zmi­zela.

Pro­běhla čistka, všechno vypadá ok, dívám se kolem a za­sta­vili mi účet @kaja48, tam chodí jen odkazy na místní ak­tu­a­li­zace, nic víc, ale prý suspi­ci­ous acti­vity, de­taily ne­spe­ci­fi­ko­vány. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je ověřit te­le­fonní číslo & do toho se mi moc nechce, pre­fe­ruju být nikdo. Jiná al­ter­na­tiva jak kon­flikt vy­ře­šit není na­bí­zena, twit­ter chce reálné iden­ti­fi­ká­tory svých uži­va­telů a basta. Proč tohle děláte? Jestli něco ze­sí­lilo moje od­hod­lání přejít do al­ter­na­tiv­ních fe­di­verse vod, tak jsou to právě tyhle ne­smysly.


+1: Taky jsem na­pra­vil Se­ve­rá­kovy při­po­mínky (hlavně o po­u­ži­tel­nosti a kó­do­vání na ne-linux plat­for­mách). Za ně dík. Teď jde o něco méně ne­přá­tel­ský kus soft­waru.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz