k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Špatná statistika

4. 2. 2020 — k47

Hej, dneska jsem chtěl psát o po­chyb­ných sta­tis­ti­kách vy­cu­ca­ných z prstů, ale nic z toho nebude. Od­ra­zo­vým můst­kem měl být tenhle článek, který tvrdil, že od­stra­nění pár kB ja­vascriptu vede ke gi­gan­tic­kým re­duk­cím CO2 emisí, ale jeho autor me­zi­tím stihl od­stra­nit nej­větší excesy (pů­vodní verze ar­chi­vo­vána) & tak teď nemám co kri­ti­zo­vat.

Autor pů­vodně pro ná­roč­nost CO2 na pře­ne­sený gi­ga­bajt mo­bil­ních dat (pevné pří­pojky jsou efek­tiv­nější) ci­to­val tento finský paper a to navíc velice spe­ci­fic­kým stylem. I když byl pu­b­li­ko­ván před­loni, nej­spíš stylem CTRL-F v něm našel číslo 2.9 kWh/GB, to ho nadchlo tolik, že začal nad­šeně zpívat ódy na to, jak jeho re­la­tivně malá změna na webu vede k ušet­ře­ným tunám emisí CO2. Ne­di­vím se mu, taky bych začal vy­tru­bo­vat do světa, jak jsem super & levou zadní za­chra­ňuju pla­netu (a ne­po­chy­buju, že hodně čísel, které tady roz­ha­zuju, je mimo). Pro­blém je jen v tom, že tohle číslo od­po­vídá stavu z roku 2010, paper byl pu­b­li­ko­ván před­loni a pro bu­douc­nost 2020 před­po­vídá ná­roč­nost kolem 0.1 kWh/GB – 30× méně. Tohle všechno z webu zmi­zelo a teď nemám ma­te­riál pro sá­hodlouhé závěry,

Když nemůžu kri­ti­zo­vat cizí, ne­zbývá než se za­hle­dět do sebe. Úvodní stránka k47čky má právě teď ná­sle­du­jící váhy: 42KB HTML, 98KB ob­rázků, 1KB ja­vascriptu a 2KB CSS. Celkem to činí 143KB. Na hy­po­te­tické mo­bilní 4G síti s ener­ge­tic­kými nároky 0.1 kW/GB a prů­měr­nými emi­semi Evropy 296g CO2/kWh (2016) jedna ná­vštěva zna­mená pro­dukci 0.0042 gramu CO2. To je asi jako dva komáři.

Takže pokud chcete za­brá­nit glo­bál­nímu kli­ma­tic­kému ka­ta­kli­zmatu, za žádnou cenu ne­pře­stá­vejte chodit na k47čku, to nic ne­změní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz