k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sriracha

17. 2. 2020 — k47

Z prin­cipu si ne­dá­vám no­vo­roční před­se­vzetí, pro­tože proč čekat na ná­hodně zvo­lený den, ze změnou života můžu začít každý den. Přesto když se někdo zeptá, mám v rukávu při­pra­ve­ných ně­ko­lik faux-před­se­vzetí. Tedy on se nikdo ne­ze­ptá, pro­tože to bych se musel „bavit s lidmi“ nebo „spo­le­čen­sky fun­go­vat“ aspoň mi­ni­mální úrovni a ne se jen snažit před­sta­vo­vat mi­ni­mální bře­meno pro svět a min-ma­xo­vat zdroje, abych mohl po­kra­čo­vat v exis­tenci. (Jsem zby­tečný & nemůžu doufat v nic lep­šího než nicotu smrti.) Ale jak řekl někdo (možná) moudrý: Nikdy nenech re­a­litu, aby ti stála v cestě anekdoty.

První: Dostat vše­chen vi­ta­mín C jen ze sy­ro­vého česneku. Druhé: Aspoň po­lo­vinu ka­lo­rií při­jmout ve formě sri­ra­cha omáčky. Jde o fa­lešná před­se­vzetí, ale celkem se mi je daří plnit. Protip: Syrový česnek a cibule nejsou vůbec špatné, když máte rádi cel­kově ne­pří­jemné po­žitky & chilli se hodí ke kaž­dému jídlu. Úplně. Kaž­dému. Nikdy nic ne­zka­zíte, když při­dáte víc chilli. Plátek chleba a chilli? Per­fektní sní­daně, oběd & večeře. Navíc do­sta­nete dva zá­žitky za cenu jed­noho – poprvé, když to putuje dovnitř, po­druhé cestou ven. Kdo po­tře­buje tuhou sto­lici? V roce 2020? Když jako ve snu krá­číme vstříc ka­ta­k­ly­zmatu & konci světa?

Jinak aby bylo jasno: tenhle blábol bych se ani ne­sna­žil napsat, kdy­bych k němu nemohl udělat další ilu­strační fotku osvět­le­nou co nejmen­ším zdro­jem fotonů. Minule jsem zkou­šel svítit dis­ple­jem laptopu, teď jen dvěma pidi-LED­kami na­pá­je­nými z tuž­kové ba­terky. Schválně kam to až půjde do­táh­nout. Jaké bude nejmenší uži­tečné množ­ství světa, které stále vypadá ob­stojně?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz