k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Špatné kafe

22. 6. 2020 — k47

Co udě­láte, když máte po­de­zření na zdra­votní pro­blém? Pů­jdete k dok­to­rovi? Budete sedět v če­kár­nách or­di­nací? Ne­cháte se pro­hléd­nout od­bor­níky? Ani v nejmen­ším! Pokud jste jako já, budete o tom dlouze číst na wi­ki­pe­dii a divoce spe­ku­lo­vat, co by to mohlo být, ale ne­pod­nik­nete žádné kroky ve­doucí k di­a­gnóze.

Po­slední dobou na mě sedí mírná ale vy­tr­valá únava, k níž se při­dá­vají mírné, ale po­dobně vy­tr­valé bo­lesti hlavy. Po týdnu trýzně jsem to ne­vy­dr­žel & za­mí­řil na wi­ki­pe­dii. Bolest hlavy může zna­me­nat všechno v roz­mezí „nic to není“ po „smrt za 3… 2… 1…“ a ba­nální typy může vy­vo­lat změna tlaku (tak na­ko­nec všechny ba­bičky měly pravdu, když ří­ká­valy, že bude pršet/bude hezky pro­tože je bolí hlava/kolena/záda), de­hyd­ra­tace, al­ko­hol & tak po­dobně.

Podle popisu to u mě vypadá na tension-type he­a­dache, která je běžná jako štěrk. Ri­zi­kové fak­tory: Úzkost (možná), stres (ne­prav­dě­po­dobné), pro­blémy se spán­kem (nej­spíš ne), mladý věk (hurá) nebo cel­kově slabé zdraví (a sakra).

#artefakty

Kafe v tom také může hrát roli. Kofein má dle studií po­zi­tivní spo­jení s úz­kost­li­vými a pa­nic­kými po­ru­chami (pře­hnaná kon­zu­mace pak do­konce vede k Ca­f­feine-in­du­ced anxi­ety disor­der1 ) a úz­kosti patří mezi ri­zi­kové fak­tory. Kon­zu­mace kafe také dokáže ne­ga­tivně ovliv­ňo­vat spánek, což je další ri­zi­kový faktor. Ně­kteří lidé černý mok sná­šejí bez pro­blémů, jiným se chce spát těsně po napití (bi­o­che­mie je kom­pli­ko­vaná) a dalším roz­bije kva­litu spánku a to nejen, když ne­roz­vážně pijí těsně před uleh­nu­tím. Podle všeho kofein v lid­ském sys­tému vydrží dlouho. Zabere 6 hodin než se ho po­lo­vina od­bourá a tak i když je usr­ká­váno během dne, první teplé vlny spánku se můžou do­sta­vit poz­ději a kva­lita od­po­činku bude značně sní­žena. (V ex­trém­ním pří­padě na­stává Ca­f­feine-in­du­ced sleep disor­der.)

Ve vý­sledku se může do­sta­vit iro­nický cyklus, kdy jste una­vení a proto pijete kafe, ale to vám roz­hází spánek a proto jste přes den una­vení a musíte si dát černou ener­gii.

S tímhle vším na mysli jsem ma­ličko změnil ži­votní styl – jen ma­linko, přesto pro někoho ne­mys­li­telně – pře­stal jsem úplně pít kafe a únava s bo­le­ním mozkovny téměř úplně zmi­zela. Co z toho můžeme vy­vo­dit? Asi dobrý, ne? Ne. Pro­blém je v tom, že jsem cíleně změnil jednu pro­měn­nou, ale milion ostat­ních fak­torů zů­stalo ne­za­po­čí­táno. Co když je to jen náhoda? Po­dobný efekt měl jeden lahváč. Co když za to může nižší tlak? Co když se ně snažil na­ka­zit nějaký virus? Ex­pe­ri­ment o jednom sub­jektu takové otázky nikdy nemůže zod­po­vě­dět. Post hoc, ergo pro­pter hoc a tak po­dobně.

Takže jsem zase na bodu číslo jedna. Nevím nic, jen pár fak­to­idů o bo­lesti hlavy a ne­ga­tiv­ních efek­tech kafe. Jinak ten wiki-článek o hla­vo­bo­lech si pře­čtěte, roz­šíří vám obzory, bolest v mozkovně už nikdy nebude jen běžná ne­pří­jem­nost, ale první před­zvěst po­ten­ci­álně smr­tící cho­roby.


  1. Na druhou stranu, moud­rost wi­ki­pe­die praví: „In mo­de­rate doses, ca­f­feine has been as­so­ci­a­ted with re­du­ced symptoms of de­pres­sion and lower su­i­cide risk.“ Dejte si kafe, za­chraňte si život.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz