k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Spam jiným jménem

9. 11. 2020 — k47

Soc-nety se po­tý­kají s pro­blé­mem spamu a ma­ni­pu­la­tiv­ními zprá­vami, nic nového. I fe­di­verse musí bo­jo­vat se spamem, jeho hřiště má jinou podobu, je dis­tri­bu­o­vané a fe­de­ro­vané přes tisíc malých hřiš­ťá­tek, ale hra je více méně stále stejná – někdo nám do hlavy tlačí to, co jsme si ne­vy­žá­dali. Přesto fe­di­verse tak jak v sou­čas­nosti stojí, má nad soc-nety pro­vo­zo­vané pro profit navrch – ne­bom­bar­duje vás vlast­ním spamem.

Twit­ter a fa­ce­book svůj surový ma­te­riál uži­va­tele vy­tr­vale zá­so­buje vlast­ním spamem, jen tomu říká re­klamní sdě­lení a je pevně za­bu­do­ván do sys­tému. Přitom jde o ak­ti­vitu, která má stejný cíl, jak spam, který je ne­lí­tostně eli­mi­no­ván – micro­tar­ge­ting pro­pa­gandy, to je celý smysl soc-netu – ukaž re­klamy, donuť ať na ně lidé klik­nou a změní své cho­vání. To že si po­ví­dáte s ka­ma­rády, je ve­d­lejší, na tom ne­vy­dě­lá­vají, to je nutné mi­ni­mum, abysme v zemi reklam zů­stali a byli jim vy­sta­vení.

To je fun­da­men­tální rozdíl mezi soc-nety pro profit na jedné straně a krajně ide­a­lis­tic­kými pro­jekty jako je fe­di­verse nebo možná i ote­vřený web obecně. Jedno slouží zájmům ak­ci­o­nářů, druhé svým uži­va­te­lům. Každý pří­stup vede k di­a­me­t­rálně od­lišné re­a­litě. V jedné máme hlas, jsme rov­no­cenní čle­nové spo­le­čen­ství, tva­ru­jeme ná­stroje tak, aby pra­co­valy pro nás, aby nám usnad­nily a zpří­jem­nily život, osvo­bo­dily nás. Ta druhá je fa­ce­book.

Lepší svět byl vždy možný.


+1: Small tech:

Win­dows users wake up one day and find ads in their start menu. Will Debian Linux ever try to put ads into any of its soft­ware? The con­cept is absurd.

+2: Nikdy mě ne­pře­stane fas­ci­no­vat, že pro re­klam­ního žol­dáka se vžil eu­fe­mis­mus in­flu­en­cer a lidé ho po­u­ží­vají bez špetky ironie.

+3: „Ale bez reklam bychom neměli soc-nety a bla, bla, bla…“ – Ano, to by nebylo vůbec špatné.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz