k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Šok

3. 8. 2020 — k47

Jedno z po­pu­lár­ních fil­mo­vých klišé říká, že když se žena setká s něčím straš­li­vým, jako na­pří­klad když objeví mrt­volu, začne ne­kon­t­ro­lo­va­telně křičet. Nejsem si ale úplně jistý jestli to tak pro­bíhá i v re­ál­ném světě. Při­padá mi, že pr­votní reakcí bude čas­těji tichý šok a ne­jis­tota, co dělat dál.

Do­ku­mentu Tiger King se jeden ze dvou man­želů tygřího krále za­stře­lil přímp před ma­na­že­rem vo­lební kam­paně. (Ani jeden z man­želů nebyl gay a tygří král Joe Exotic kan­di­do­val na gu­ver­néra Okla­homy, celé to bylo šílené a po­pravdě jedno se­bez­a­bití ne­do­pat­ře­ním v tom chaosu za­padlo.) V osu­dové chvíli bez­peč­nostní kamera mířila na ma­na­žera kam­paně a za­zna­me­nala jeho reakci. Tou byl str­nulý šok. Věděl, co se stalo, ale ne­chtěl tomu uvěřit.

Malé le­ta­dlo spadlo do ulic bra­zil­ského města. Na zá­znamu je vidět jedna žena. Re­a­guje zdr­žen­livě, opa­trně.

Před ně­ko­lika dny Bej­r­út­ským pří­sta­vem otřásla ob­rov­ská ex­ploze a od té doby se na soc-netech ob­je­vují klipy oka­mžiku zkázy, jako mrtvá těla vy­pla­vo­vaná oce­á­nem na roz­tr­haná po­břeží. Milion kamer za­chy­til tolik úhlů oka­mžiku zkázy, z tolika růz­ných po­hledů. Výbuch všechny zá­znamy proťal a spojil. Je na nich ab­so­lutně po­zo­ru­hodné sle­do­vat reakce lidí. Ně­kteří sle­dují dout­na­jící chřtán, jiní jsou daleko od epi­cen­tra, ale ne dost daleko. No­vi­nářka byla za­sa­žena během video-roz­ho­voru. Muž a žena na druhé straně kamery re­a­gují s tichým ne­vě­ří­cím šokem, kon­ster­no­váni vý­je­vem, který po­strádá smysl, jako kdyby neměl spo­jení s re­a­li­tou, nemohl ho mít.

Takže tak.

Na druhou stranu jsem slyšel nad­kri­tické množ­ství žen vy­jek­nout a za­kři­čet, když spat­řily myš nebo hada (+jed­noho muže re­a­go­vat po­dobně, když přišel ho kon­taktu s pa­vou­kem).

Tak nevím.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz