k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sny o pandemii

26. 1. 2020 — k47

Takže takhle: Celou noc až do rána jsem strá­vil čtením o ko­ro­na­viru, po­cho­pi­telně. Proč ne, žejo? Tohle může být ono. Tohle může být špa­něl­ská chřipka 2.0, která může vy­čis­tit pár pro­cent lid­stva & tak aspoň můžu být u toho, sedět na zadku a ka­ta­strofu sle­do­vat v přímém pře­nosu.

I když možná že jsem to s in­for­mač­ním tokem pře­hnal. Epi­de­mie pro­sákla do snů a zdálo se mi, jak se s ně­ko­lika pře­ži­všími skrý­váme na jakési půdě a od­rá­žíme nápory ne­moc­ných. Po pro­bu­zení mě ne­na­padlo, že to může mít ně­ja­kou spo­ji­tost, pro­tože tahle epi­zoda ply­nule přešla z jakési kom­bi­nace air­softu/VR hry a vzá­pětí se z půdy stal vlak, který se po letech v post-pan­de­mic­kém světě bez proudu zase rozjel, jen aby na­ra­zil do ba­ri­kády z jakési zá­hadné rudé hmoty. Bylo to nor­mální snové lečo. Když jsem pak zas skočil na wiki a po­dí­val se, o kolik vy­sko­čil počet na­ka­že­ných, do­cvaklo mi, že to bude mít asi něco spo­leč­ného.

Zpo­čátku jsem se na­pá­jel jen z wi­ki­pe­die a to bylo fajn. Pak jsem ale udělal chybu a po­dí­val se na še­ve­lení v twit­ter­sféře. Jo, hmm, hmm, hmm. Jako nebe a dudy. Na wiki vždy byla jen stu­dená data. Wi­ki­pe­disté musí každou větu pod­lo­žit vě­ro­hod­nou citací, ne­mů­žou se od­ka­zo­vat na na­ho­dilá videa na in­ter­netu nebo na ná­hod­ného chlápka, který tlu­močí, co mu poslal jeho ka­ma­rád v Číně, který to zas slyšel od sou­seda. Může mít pravdu, ale to je pod wi­ki­pe­dický stan­dard.

Na­proti tomu twit­ter jede na vysoké vlně pa­ni­ka­ření a vy­lo­že­ných kon­spi­rá­torů. OMG čínská vláda lže, ne Ame­rická lže, Evropa ne­re­a­guje ade­kvátně, musíme zavřít hra­nice, jde o bi­o­lo­gic­kou zbraň uniklou z čín­ských la­bo­ra­toří, ne jde o Ame­rický útok, ne může za to Soros, lékem je ko­loidní stří­bro, ne­za­po­meňte se modlit. Si­tu­ace je ne­pře­hledná a to na­hrává ne­dů­věře a po­plaš­ným zprá­vám.

Na jednu stranu se není čemu divit. Čína má zájem na tom, aby do­ká­zala „spra­vo­vat“ in­for­mační tok. To může být le­gi­timní – snaží se za­me­zit šíření po­plaš­ných zpráv, které jsou ne­pod­lo­žené a roz­pou­tá­vají zby­tečný strach; nebo nemusí. Vypadá to, že hla­vouni ve Wu-chanu a Chu-pej to značně po­srali a cen­zu­rou a re­por­to­vá­ním niž­ších čísel se snaží za­chrá­nit tvář. Říše středu tyto kroky pro­vádí s ob­vyklou au­to­ri­tář­skou ele­gancí, kterou si vy­střihne jen stát „pře­vy­cho­vá­va­jící“ milion Ujgurů v kon­cen­t­rá­cích. Nou­zová ne­moc­nice za dva týdny? Dobrá pro­pa­ganda. 41 mi­li­onů lidí uvěz­ně­ných v ka­ran­tén­ních měs­tech? Někomu teče do bot.

Twit­te­rem kolují videa, na nichž někdo zko­la­bo­val. Po­pla­šení občané in­ter­netu při­dají ti­tu­lek, že ko­ro­na­vir na uli­cích kosí lidi jako mouchy. Možná, ale možná, jde o pouhou shodu náhod. Wu-chan má 11 mi­li­onů oby­va­tel – celá ČR v jednom městě – a proto je, že někdo prostě zko­la­buje. Jen teď, v dobách ka­ran­tény a ne­dů­věry v ofi­ci­ální zdroje, je to au­to­ma­ticky dáno do spo­ji­tosti s ná­ka­zou. Někdo za­kaš­lal. To musí být ko­ro­na­vi­rus!

Na druhou stranu je těžké říkat „lidi ne­blb­něte“. Tahle po­tvora vypadá velice oš­k­livě. In­ku­bační doba 3-6 dnů, dle ně­kte­rých zdrojů je člověk vi­ru­lentní i před pro­puk­nu­tím pří­znaků a hlavně R0 se od­ha­duje kolem 2.5. R0 udává rych­lost pře­nosu, kolik lidí in­fi­kuje jeden na­ka­žený člověk a 2.5 zna­mená, že jeden in­fi­kuje 2.5 dal­ších, ti pak 6, pak 16, 39, 100 a tak dál ex­po­nen­ci­ální řadou. Po deseti kro­cích jich je deset tisíc, po dva­ceti kro­cích sto mi­li­onů. To zatím sedí. Počet na­ka­že­ných se vy­tr­vale zdvo­juje každé dva dny. Dnes 2744 4581. SARS před 18 lety na­ka­zila 8000 je­dinců a vy­žá­dala si 774 životů. Le­tošní ko­ro­na­vi­rus vypadá méně smr­telný, ale šíří se mnohem rych­leji a to pro mé ne­tré­no­vané oči ne­vy­padá nijak vesele. Epi­de­mi­o­lo­gické studie přitom od­ha­dují, že jen o 5% in­fi­ko­va­ných se ví.

NIH doufá že se podaří vy­vi­nout vak­cínu, v dubnu 2020 pro­běh­nou testy na lidech a s vý­ro­bou se začne v květnu do roku nebo roku a půl.

Vypadá to zle, ale, eh, nemůžu se při­nu­tit k obavám.


+1: Real time mapa šíření nákazy

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz