k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Diagnóza Šmucler

20. 10. 2020 — k47

Číst Šmucle­rův twit­ter je jízda. Je jasné že jako se kdysi sta­věly morové sloupy, teď musíme po­sta­vit co­vi­dový sloup, jen na jeho vr­cholku nebude pa­nenka Marie, ale Zubař, co ví všechno.

Drob­no­hle­dem jsem se po­dí­val na ně­ko­lik jeho zkazek, abych věděl co & jak. V jedné z nich tvrdí

No­si­tel No­be­lovy ceny a vy­ná­lezce PCR testů, proč jejich po­zi­tivní počet mnoho neříká.

ori­gi­nální tweet zní:

Kary Mullis, Noble Prize Winner & In­ven­tor of the PCR Test: „With PCR, if you do it well, you can find almost any­thing in any­body.“

Půjde nej­spíš o video z doby, kdy začal po­chy­bo­vat, že HIV způ­so­buje AIDS a prav­dě­po­dobně má na mysli to, že PCR je di­a­gnos­tický ná­stroj, který po­tvrdí pří­tom­nost určité mo­le­kuly v těle, ale neříká nic víc. Z prin­cipu nemůže pro­ká­zat že jedno může za to druhé.

Přesto mi při­padá (a tady jde o můj názor di­le­tanta), že jestli počet lidí s virem v těle ko­re­luje s počtem one­moc­nění, hospi­ta­li­zací, JIPek a obětí, jde o uži­teč­nou me­t­riku.

U to­ho­hle tweetu je za­jí­mavé sle­do­vat jeho cestu, pro­tože Ta je docela divoká. Velice rychle začne do za­pa­dat do stále hlub­ších kon­spi­rač­ních kruhů a dojde i na QAnon. Je tohle signál, že Česká sto­ma­to­lo­gické komora ne­přímo pod­po­ruje QAnon kon­spi­raci? Otázky, samé otázky…

Další tweet od­ka­zuje na graf s počtem mrtvých za prv­ních 30 týdnů v Če­chách. Má uka­zo­vat, že není vidět žádný dras­tický nárůst ze­mře­lých. Stačí ale jeden pohled aby bylo poznat, že to má pár pro­blémů. Graf uka­zuje čísla nad 60 tisíc a má velkou va­ri­a­bi­litu mezi ±60-66k. Aby z něj byla vidět ka­ta­strofa jasně vy­bo­ču­jící z nor­málu, muselo by zemřít aspoň 5 tisíc lidí navíc. To se ne­stalo, to víme a 1000 se ztratí v roz­ptylu mi­nu­lých let. Takže graf ne­u­ka­zuje nic uži­teč­ného, kromě faktu, že ne­pro­bíhá apo­ka­ly­psa bib­lic­kých roz­měrů. Ale i čísla menší než by byla vidět na slou­pečku roč­ního součtu ze­snu­lých před­sta­vují tragé­dii.

Pak od­ka­zuje na pre­zen­taci UMŘÍT „S CO­VI­DEM“ NEBO „NA COVID“.

Celá tahle pe­dan­tie kolem sna je jen zby­tečné roz­pty­lo­vání, o němž můžeme dlouze de­ba­to­vat, aniž by to k něčemu vedlo. Mnohem uži­teč­nější by byl údaj, o kolik let života člo­věka covid při­pra­vil. Je to týden nebo deset let? Pokud to na­sta­víme na do­sta­tečně dlou­hou dobu všichni zemřou s co­vi­dem. Není to víc než planá so­fis­tika.

Pre­zen­tace tvrdí „s chřip­kou zemře 1500-2000 ročně“, od­ka­zuje se při tom na web, který cituje Haló noviny, ci­tu­jící ex-ex mi­nis­tra zdra­vot­nic­tví. Na chřipku, pak uvádí, že zemře 100-300 lidí ročně. Ok, to od­po­vídá, ve sta­tis­ti­kách úmrt­nosti je sku­tečně uve­deno asi tolik obětí u chřipky. (O pár řádků níž v ko­lonce pe­u­mo­nie, pů­vodce ne­spe­ci­fi­ko­ván skoro 3000 obětí ročně. Má to něco spo­leč­ného? Žádné info.)

Na chřipku umírá 5-20× méně než s ní a pak přijde bomba: Proč by to u Covidu mělo být jinak? Víc na­vá­dě­jící otázku ne­mohli vybrat. Já se naopak ptám proč to má být stejně? Ne­zod­po­vě­zeno. Po­lo­žili otázku a tu­še­nou od­po­věď hned po­u­žili jako od­po­věď pro další spe­ku­lace. Pak po­rov­ná­vají ČR a Slo­ven­sko – 948 vs. 61 obětí. Prý za to může fakt, že Slo­váci po­čí­tají jen ty na a my po­čí­táme ty s. Počty pří­padů 208915 vs 35330 v tom asi ne­hrají žádnou roli.

To ale není všechno. Pre­zen­tace je hos­to­vána na webu kulovy-blesk.cz, kde bují glo­bální kon­spi­race, strach z masové mi­grace, 5G, chem­trails, anti-vaxx – plný gamut ší­len­ství na odiv. Po­řá­dají petici po­ža­du­jící za­lo­žení komise, která to všechno vy­šetří. A pak taky tohle:

po­že­neme k zod­po­věd­nosti i ty, kteří mlčí a jen tiše při­hlíží, jak se tohle vše ode­hrává

To zna­mená i mě a tebe. Sakra.


Je tam toho spousta. Šmucler si vždy vybere, co se mu hodí do krámu a ne­hledí odkud in­for­mace po­chází nebo jaký je její plný kon­text. Ale jaká je vlastně jeho pozice? Je v ní cítit nádech ne­u­r­čité kon­spi­race. Píše Češi berou covid vážně ale ne­hroutí se z něj i přes ob­rov­skou kampaň nebo Po­li­tiky a ne­zod­po­věd­nými lidmi vy­dě­šené oby­va­tel­stvo šílí. Jsou tam cítit jacísi oni, jakýsi plán.

Ne­pro­pa­guje co dělat, ale hlavně, co je dle jeho ne­ko­nečné moud­rosti špatně, nebo jen velice zřídka a velice mlhavě, tes­to­vání sha­zuje jako nic­ne­ří­ka­jící číslo, nemá pro­gram, nemá plán kromě všechno je jen to uměle vy­vo­laná panika. Ná­zo­rem vždy pro­teče skrz sku­liny. Jeho kri­tika v pod­statě stojí na tech­ni­ka­litě, že ne­mů­žeme přesně vědět, kolik ne­moc­ných a mrtvých má sku­tečně na svě­domí covid. Ne­mů­žeme si být jistí, tak bere ten extrém, který se mu líbí víc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz