k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Simutrans v roce 1400

1. 12. 2020 — k47

Konec roku, pro­sin­cové cha­ri­ta­tivní stre­amy, Si­mu­trans. Tak to ob­vykle dopadá. Při­padá mi, že jak rok začne sklá­nět, skoro vždy se aspoň na pár dnů vrátím k téhle free soft­ware do­pravní stra­te­gii/si­mu­laci in­frastruk­tury. Důvod ne­známý. Pře­kva­pivě se stále i po tolika letech (23 od vydání) vyvíjí. Žádné zá­vratné po­kroky, jen drob­nosti v mezích zákona, přesto jde o pří­jemné pře­kva­pení při kaž­do­roč­ním ná­vratu.

Teď jsem bu­do­va­tel­skou seanci vzal ze­ši­roka. Hra do­vo­luje začít v roce 1400, tak jsem začal v roce 1400 a jedno je jisté – hra na takové vy­lo­me­niny není sta­věná. Na celé mapě ležely jen dvě ma­ličká měs­tečka, dva lesy, jedna pila a nic víc. V pat­nác­tém sto­letí údajně nebyly ještě vy­na­le­zeny lodě nebo mosty. Kdo by to byl řekl. Star­tovní datum dává smysl v roz­mezí 1850-1900, kdy vládu pře­vzaly parní lo­ko­mo­tivy. S nimi se dá po­sta­vit že­lez­nice, která dokáže pře­su­nout tuny ná­kladu a tuny lidí jako by nic. Ale dřív není moc co dělat, tím míň v roce 1400. Můžu jen drož­kami roz­vá­žet lidi mezi dvěma městy a vol­skými povozy vozit dřevo a prkna. Ale nebylo by to Si­mu­trans, kdyby se i tohle brzo vymklo kon­t­role.

Pro­tože povozy mají tak strašně malou ka­pa­citu, je jich třeba hodně, aby plně po­kryly objem pro­dukce, která byla vy­ba­lan­co­vaná pro vagóny a ná­kla­ďáky. Takže jich při­dá­vám, kolik se jich na blá­tivé cesty vejde a když na nich už není k hnutí: další cesty. K pile vede osm pa­ra­lel­ních silnic, po nich kmi­tají povozy, jeden za druhým, jen aby pře­pra­vily všechny klády z lesů a na­ře­zaná prkna do ob­chodů s ma­te­ri­á­lem a zácpy jsou na denní po­řádku. Jo, je to po­ně­kud stře­lené, ale aspoň je co dělat. Se za­čát­kem takhle brzo se moc ne­po­čí­talo a ba­lan­co­vání v pod­statě ne­e­xis­tuje. V roce 1414 jsem vy­dě­lal první milion a od té doby peníze nejsou pro­blém. Při ma­xi­mální rych­losti za 1 den re­ál­ného času uplyne 160 let her­ního. Zítra bude ob­je­vena Ame­rika. Pořád nebude co dělat, ale možná se objeví nějaká ta pla­chet­nice. Po­zítří začne prů­mys­lová re­vo­luce. Taky skoro nic. Den nato se pře­houp­nem' do dva­cá­tého sto­letí a pak to začne na­ostro.

Takže jo, Si­mu­trans je pořád super hra, pokud jste na mi­k­ro­ma­nage­ment vláčků, ale je víc super, když se hraje pří­čet­ným stylem.


Do­da­tek 1: V roce 1433 se ka­pa­citní pro­blémy s pře­pra­vou pa­sa­žérů staly ne­ře­ši­tel­nými. Je na čase stu­do­vat tohle.

Do­da­tek 2: Dostal jsem se do roku 1440 a můžu stavět prů­plavy. Bo­hu­žel žádné lodě, který by je vy­u­žily. Čekáme dál.

Do­da­tek 3: Na ma­xi­mální rych­lost jsem se dostal do roku 1584, první pla­chet­nice vy­plula z doku. V jedné za­stávce čeká přes 40000 lidí. Pro zvlád­nutí ka­pa­cit­ních pro­blémů za­čí­nám mezi městy hlou­bit kanály a pá­teřní spoje re­a­li­zo­vat loďmi.

Do­da­tek 4: Píše se rok 1688, na sil­nice vy­ra­zily tyhle věci, ka­pa­cita jedna osoba.

Do­da­tek 5: Rok 1753, můžu stavět tunely. To mění všechno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz