k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Simutrans v roce 1800

6. 12. 2020 — k47

Rád bych dneska napsal něco hod­not­ného, něco cen­ného, něco, co změní životy lidí k ne­po­znání, něco, co udělá svět lepší, ale Si­mu­trans. Od doby, co jsem se k němu vrátil v pod­statě pořád běží na po­čí­tači, ne­u­stále, v pozadí, jako nějaký clic­ker, který se hraje sám, jen občas do něj alt-tabnu, abych se po­dí­val, jestli za­stávky nejsou pře­tí­žené, jestli není po­třeba po­sta­vit novou linku, jestli se ne­ob­je­vil nový ře­tě­zec prů­myslu, který je třeba ob­slou­žit, abych se pak zase vrátil do nor­mál­ního světa z pi­xe­lo­vané re­a­lity si­mu­lá­toru in­frastruk­tury.

Zrovna se píše 1805 a pořád se toho moc neděje. Stále po sil­ni­cích jezdí drožky, volské povozy a po ka­ná­lech pla­chet­nice. Podle his­to­rie re­ál­ného světa má prů­mys­lová re­vo­luce na­bí­rat ob­rátky, ale v si­mu­trans stále žádné vlaky, žádný ra­pidně ex­pan­du­jící prů­mysl.

V sou­vis­losti s tímhle jsem se díval na his­to­rii lidské mo­bi­lity a vypadá to, že ve velkém po­sko­čila až s ko­le­jemi. Do té doby nic moc. Vlak během vik­to­ri­án­ské éry po­po­str­čil svět dras­ticky ke své sou­časné podobě a ke všemu, co nám při­padá tak zá­kladní a sa­mo­zřejmé, že jen před­stava, že exis­to­val čas před tím, je bi­zarní a cizí. To dál na­hrává pocitu, že mo­derní doba začala kolem roku 1850.

Con­necti­onsThe Day the Uni­verse Chan­ged si pa­ma­tuju, že pla­vební kanály hrály velkou roli během prů­mys­lové re­vo­luce v Bri­tá­nii. Začaly se ote­ví­rat v po­lo­vině 18. sto­letí pro trans­port pro­duktů prů­mys­lové výroby. Si­mu­trans tento his­to­rický aspekt ne­zo­hled­ňuje (aspoň ne pak64, jiné jsem za ty roky ne­zku­sil), takže mi ne­zbývá nic jiného než za­pl­nit každou ulici povozy, při­dá­vat do­plň­kové linky do pře­tí­že­ných úseků a kde ani ty ne­stí­hají stavět kanály, po nichž se plaví pla­chet­nice a čekat až z depa vyjede první parní lo­ko­mo­tiva.


Do­da­tek: Přišel rok 1835 a vyjely první vlaky!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz