k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Simulace evoluce

27. 6. 2020 — k47

Kolik buněk je po­třeba k výměně žá­rovky? Jedna a sedm set mi­li­onů let evo­luce.

Evo­luce je na­prosto fas­ci­nu­jící. Ne­or­ga­ni­zo­va­ným pro­ce­sem, který se dá shr­nout jako „co fun­guje, zů­stane“, může vznik­nout něco kom­pli­ko­va­ného, pre­ciz­ního, co skoro vypadá jako cíleně na­vr­žené pro daný účel. Ale není. Žádný stvo­ři­tel v tom nemá prsty. Jen ne­ko­nečný ře­tě­zec mutací a ne­ú­prosná gi­lo­tina při­ro­ze­ného výběru. Co fun­guje, pře­žije. (Dan Den­nett k tomu má co dodat. Tuto po­div­nou in­verzi po­u­žije jako klíč k po­cho­pení vědomí.)

Evo­luce pra­cuje všude, kde pro­bí­hají tři zá­kladní děje: repli­kace, mutace a se­lekce, a to i včetně umě­lého pro­středí a si­mu­lo­va­ných mini-kosmů.

Tohle všechno píšu proto, že jsem ne­dávno na­ra­zil na videa si­mu­lací evo­luce a při­ro­ze­ného výběru, kdy ná­hodné mutace spo­jené s vý­se­kem méně zdat­ných je­dinců dokáží sami od sebe přijít na za­jí­mavá a pře­kva­pivě efek­tivní řešení ur­či­tých pro­blémů.

Po­slední pří­klad je extra stra­šák, pro­tože ná­zorně uka­zuje ne­bez­pečí nadu­ží­vání an­ti­bi­o­tik. Sta­čilo aby byly pa­to­geny vy­sta­veny velké kon­cen­t­raci an­ti­bi­o­tik, to vy­tvo­řilo evo­luční tlak získat re­zistenci (odolný mutant se může množit v pro­stře­dích, kde má méně kon­ku­rence), kterou even­tu­álně získal.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz