k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Šedá

15. 1. 2020 — k47

Jestli jsem se za X let ko­ke­to­vání s fo­ce­ním něco naučil, pak to bude nej­spíš fakt, že bílá má být bílá a ne šedá. Vím, není to moc, ale musíme být spo­ko­jení i s tím málem, co máme.

Šedá, tam kam patří bílá, mě dráždí jako rudý hadr býka. Když spat­řím mdlou ne­vý­raz­nou šeď, do­stá­vám vy­rážku. Jednou na █████ zve­řej­nili pra­vi­del­nou „fo­to­re­por­táž“ a bylo to tam zase. No tak! Snažte se aspoň trochu! Není to těžký, někdy stačí jen po­hnout jedním po­suv­ní­kem trochu do­prava. Aspoň se tvařte, že víte, co děláte. Na­žha­vilo mě to tak moc, že jsem začal spon­tánně jejich dávku fo­to­gra­fií upra­vo­vat, aby byla aspoň trochu kou­ka­telná. Ne­chtěl jsem jim vý­sl­dek poslat, to ani v nejmen­ším, to by bylo příliš ne­slušné, jenom jsem to ne­vy­dr­žel & musel jsem na­pra­vit zločin proti es­te­tice.

Jeden pří­klad za všechny: Jaká va­ri­anta záběru vypadá lépe? Na kterou se chcete dívat? (Ig­no­rujte kva­litu a ar­te­fakty, už nemám pů­vodní RAW soubor & musel jsem upra­vit JPEG.)

Za mě je to ta druhá.

Šlo o ja­kousi ope­raci Mat-Met, den byl šedý a ne­vý­razný, ale z šedi na první fotce (kterou jsem v té době naivně měl za uchá­ze­jící) cítím, že mi za­čí­nají kr­vá­cet oči.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz