k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Samota a stupidní rady

19. 12. 2020 — k47

Online ko­men­ta­ri­á­tem za­znívá tesk­nění a vzlyky. Stě­žuje si na ko­ro­na­vi­ro­vými opat­ře­ními vy­vo­la­nou samotu, nic nemůže dělat, pořád loc­kdown, všechno za­vřené, nemá spo­leč­nost, při­padá si strašně sám, pláče.

Jak říká poučka lidí, které ne­po­tkala žádná tragé­die: Nic není pro­blém, vždy jde o pří­le­ži­tost. Roz­hodně pří­le­ži­tost pro běžné smr­tel­níky, jak si roz­ší­řit obzory. Ko­nečně můžou poznat možný rozsah du­šev­ních stavů a prostý fakt, že jejich zku­še­nost ne­po­krývá všechny možné ex­trémy, že ten pocit, který po­va­žují za krajní a ne­sne­si­telný, může být vždy mnohem horší, ne­zvla­da­telný a zcela pa­ra­ly­zu­jící a že exis­tují je­dinci, kteří se s tím po­tý­kají. Ale hlavně, že rady vy­dá­vané s ta­ko­vou se­be­jis­to­tou a ohrom­ným pře­svěd­če­ním vlastní kom­pe­tence, jak se ostatní lidé strá­da­jící du­šev­ními po­tí­žemi (nebo rovnou cho­ro­bou) mají se svými po­tí­žemi vy­po­řá­dat, jsou idi­o­tické.

Někdo si při­padá osa­měle, když si nemá s kým pár od­po­lední z duše pro­mlu­vit. Proto mu dává smysl roz­dá­vat stu­pidní rady, které možná pasují na jeho stav, ale možná ne pro někoho, kdo ne­pro­mlu­vil s živou duší tři měsíce a neměl kon­takt ani ja­kou­koli jinou formou. Pro něj může sice dobře míněná rada může být k ničemu. Pro­blém je ne­do­sta­tek před­sta­vi­vosti, ome­zený roz­hled a fakt, že po­pu­lus ob­vykle nemá zku­še­nost s ex­trémy a proto si je ne­do­vede ani te­o­re­ticky před­sta­vit. Z toho můžou pra­me­nit ty kecy, že du­ševní nemoci nejsou oprav­dové, že ne­e­xis­tují, že je to jen výmysl a tak po­dobně. On je ne­za­žil, tak neví a nemůže si před­sta­vit po­ten­ci­ální utr­pení bez vi­di­tel­ného zra­nění.

To se ale teď mění, aspoň v ně­kte­rých ohle­dech. Náš hy­po­te­tický radič si může zkusit všechny ty při­nej­lep­ším zby­tečné a ob­vykle de­struk­tivní rady, apli­ko­vat sám na sebe. Však to znáte, všechny ty kra­viny, kte­rými lidé po­u­čují ty s kli­nic­kou de­presí:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz