k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Já a můj šaman

13. 2. 2020 — k47

In­ter­net je jediné místo, kde můžete potkat velice stříz­livé a ra­ci­o­nální je­dince & jak je po­zná­váte víc, uka­zuje se, že nejsou tak stříz­liví a ra­ci­o­nální, jak se na první pohled zdálo.

Divoký exhi­bi­ci­o­nis­mus, který je médiu stále žijící mýtem, že na in­ter­netu nikdo neví, že jsi pes, nutí účast­níky se od­ha­lit a pro­me­ná­do­vat se v nahotě v im­pli­cit­ním honu za lajky. (Všichni žijeme ve Skin­ne­rově kra­bici a je to noční můra.)

Jeden z těch pří­padů, kdy za­čí­nám po­chy­bo­vat o od­da­nosti rozumu, může vy­pa­dat třeba takhle: Lé­kař­ská věda nade mnou zlo­mila hůl, ale tenhle jeden spe­ci­ální spe­ci­a­lista, mě za­chrá­nil a teď můžu chodit, mít děti, ekzém s kon­zis­tencí dehtu zmizel a nejsem každý den v pla­me­nech. Záleží na zá­zrač­nosti pře­rodu a kva­li­fi­kaci spe­ci­a­listy (fy­zi­o­te­ra­peut – ok, os­te­o­pat – eh?, chi­ro­prak­tik – a ven!), ale dobře, beru. Někdy doktor může být mimo mísu a spe­ci­a­lista, který vás od něj pře­bere, trefí hře­bí­ček na hla­vičku. Nebo má jen štěstí. To je pro­blém s sta­tis­tic­kými ran­do­mi­zo­va­nými ex­pe­ri­menty s jedním účast­ní­kem – nejsou sta­tis­tické a vy­po­ví­dají jen o tom, co se vám právě stalo. Spe­ci­a­lista vám mohl za­chrá­nit život, ale stejný účinek by mohlo mít, kdy­byste si vtí­rali lůj do třísel a váš stav by se zlep­šil tak jako tak. Z jed­noho da­to­vého bodu ne­mů­žeme dělat závěry co kdyby. V rov­nici taky fi­gu­ruje pla­cebo efekt, pro­tože pravda nemůže nikdy být jed­no­du­chá.

To je všechno dobrý, ale pak se váš in­ter­ne­tový přítel spon­tánně přizná, že spe­ci­ální spe­ci­a­lista mu vy­lé­čil určitý pro­blém pří­stu­pem, který není s potíží nijak spo­jený, snad kromě toho, že oba exis­tují v našem kosmu. Nechci tady za­bí­hat do de­tailů a budit zlou krev, ale je to jako… před­stavte si, že chcete jet do Pelhři­mova a proto v kre­denci všechny pyt­líky s moukou oto­číte o de­va­de­sát stupňů doleva. Něco jste udě­lali, to jo, ale tyhle dvě věci spolu nijak ne­sou­visí, těžko můžete tvrdit, že jste na­vští­vili slavné Pelhři­mov­ské kre­ma­to­rium. Ma­xi­málně skon­číte s po­kli­ze­nou kre­dencí.

Pak je jasno: Ra­ci­o­nální přítel si našel svého šamana a teď žere všechny ne­smysly, které z něho lezou. Pro­pá­níčka!

(Co v ta­ko­vém pří­padě dělat? Říct: „Vole seš vůl, že věříš těmhle vo­lo­vi­nám“? To by mohlo mít předně opačný účinek, pro­tože re­ak­tance.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz