k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Jeden s covidem, druhý na covid

29. 10. 2020 (aktualizováno 1. 11.) — k47

Šmucler tweet­nul pre­zen­taci, která opí­ra­jící se o ně­ko­lik po­chyb­ných ber­li­ček tvr­dila, že jen mi­ni­mum lidí umírá „na“ covid a vět­šina „s“ ním. Zmínil jsem se o tom ne­dávno & to mě do­vedlo do sa­mot­ného kon­spi­rač­ního epi­cen­tra, o kterém tu budu víc psát poz­ději, pro­tože musím. Bláz­nov­ství v kon­spi­rač­ních kru­zích je příliš fans­ci­nu­jící.

Nicméně, tuhle teorii můžeme podro­bit malému testu za pomoci fó­ro­vých sta­tis­tik.

Teze je taková: Nikdo ne­u­mírá „na“, všichni „s“.

Vy­svět­livky ofi­ci­ál­ních čísel tuhle in­ter­pre­taci úplně ne­od­mí­tají.

Cel­kový počet úmrtí osob s one­moc­ně­ním COVID‑19 za­hr­nuje všechna úmrtí osob, které byly po­zi­tivně tes­to­vány na COVID‑19 (me­to­dou PCR) bez ohledu na to, jaké byly pří­činy jejich úmrtí […]

Dobře. To by bylo. Dle sta­tis­tik na webu ČSÚ, každý den v Re­pub­lice zemře něco málo přes 300 lidí. Na za­čátku a konci roku je to trochu víc, upro­střed o něco méně, ale zhruba 300 z nás na­skočí na skůtr přes řeku Styx.

Pokud covid ne­způ­sobí žádnou smrt, tohle číslo se nijak ne­zvý­šilo (to nevíme, data mají mnoho týdnů zpož­dění, ale budeme to před­po­klá­dat) a všichni ze­mřelí s po­zi­tiv­ním testem, kte­rých je teď 150 170 za den, před­sta­vují část ne­šťastné třís­tovky.

Pokud není žádný vztah mezi oběma jevy, jsou zcela ne­zá­vislé a kon­cen­t­race covidu není větší mezi sta­rými než zbyt­kem po­pu­lace. To pak zna­mená, že abychom z 300 lidí do­stali 150 170 po­zi­tiv­ních, muselo by být na­ka­ženo 50% 57% po­pu­lace. Pokud jsou covid a pří­činy úmrtí na sobě ne­zá­vislé, jinak to ani není možné.

Takže když nikdo ne­u­mírá „na“ covid a 50% 57% lidí je už na­ka­že­ných, měli bychom se blížit k mezi „při­ro­zené“ ko­lek­tivní imu­nity a tempo dal­šího šíření by mělo začít ra­pidně klesat.

Jak to ale pak vy­světlí ra­ke­tový nárůst ne­bož­tíků s po­zi­tiv­ním testem, za dva týdny z 50/den na 150/den 170/den. Počet in­fi­ko­va­ných vy­sko­čil z 15% na 50% 57% za 14 dnů? 250000 nových pří­padů denně?

Navíc to zna­mená, že aspoň 50% 57% pro­ve­de­ných testů by mělo vyjít po­zi­tivně (nej­spíš víc, pro­tože jsou cílené na sympto­ma­tické). Podle dat mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví je to ale „jen“ 33%.

Ne­vy­padá to tak, co? Ne­vy­padá to, že všichni umí­rají „s“ co­vi­dem, který je jen ne­škodná viróza. Vypadá to, že Šmucler a všichni ti, co chtějí zrušit všechna opat­ření a před­stí­rat, že se nic neděje, mluví prdelí.


Za zmínku ještě stojí druhá fronta, která tvrdí, že ano, lidé na to umí­rají, ale je to jen pár pro­cent a ti jsou stejně staří a ne­mocní a ty můžeme obě­to­vat, pro­tože vše­chen ten humbuk mě osobně ob­tě­žuje a ome­zuje a rád bych zase chodil do hos­pody a ne­mu­sel nosit roušku. Ostatní můžou umřít, to je při­mě­řená cena pro moje po­hodlí, vždy to bude stejně někdo jiný. Všechno tohle roz­ho­do­vání, že je při­ja­telné, aby to staří od­nesli, je bar­bar­ské. Kdo po­tře­buje po­sled­ních deset let života, žejo? Nebývá to víc než so­bec­tví za­ba­lené do cha­tr­ných pokusů vy­pa­dat jako zá­sa­ditý postoj nebo prin­cip.

Sta­no­visko o malých obětem, které si můžeme do­vo­lit, ale po­tře­buje k životu na­ra­tiv, že to skoro nic není, že reakce, ať už ja­ká­koli, je vždy pře­hnaná, že jen málo ne­u­mírá „na“, ale „s“. Náš super-zubař právě tohle při­ži­vuje a tak je to buď idiot nebo uži­tečný idiot.


+1: Ana­to­mie se­lhání. Jak se Česko do­stalo od de­sí­tek pří­padů denně k deseti ti­sí­cům? Pořád stejné: Babiš říká, že to máme na háku, ale zpávy z terénu a/nebo vývoj si­tu­ace uka­zují, že jsme to na háku nikdy neměli a takhle to jede od února.

+2: Počet ze­mře­lých byl už v říjnu nej­vyšší za pat­náct let

+3: Dejte pokoj s idioty. Jak mluvit o covidu

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz