k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Úzká řídítka

19. 10. 2020 — k47

Když jsem na kole minul dívku, která vážila 40 kilo i s po­stelí na top-end plně od­pru­že­ném hor­ském kole s ultra ši­ro­kými ří­dítky, bylo už zdálky cítit, že k sobě něco ne­pa­suje. Jme­no­vitě ná­stroj spe­ci­álně op­ti­ma­li­zo­vaný pro velice ná­ročný terén a si­tu­ace, která se onomu terénu ani vzdá­leně ne­po­do­bala.

Ne­stává se to zas tak často, ale vždy mě za­hřeje na duši, když potkám někoho na kole s úzkými rov­nými ří­dítky, však to znáte: Stroj ne­u­r­čité pro­ve­ni­ence ve stylu hor­ských kol pozd­ních de­va­de­sá­tých let, které jsou dnes pře­křtěny na gravel bike. Asi to bude pro­jekce, ale vždy to budí před­stavu, že ten člověk ví, co chce – ne­za­jímá ho ab­surdní terén a ne­jezdí jen a pouze po hlad­kém as­faltu a tak má něco mezi. Šest­a­dva­cítky kola jsou jen bonus pro kořeny, kteří od­mí­tají jít s dobou.

Tipuju, že vět­šinu lidí ne­za­jímá MTB nebo sil­niční cyk­lis­tika jako taková, nej­více ocení něco v duchu XC a ide­á­lem by bylo tre­kové kolo (nebo ještě lépe elek­tro­kolo) – něco ne­pří­liš exo­tic­kého a ne­pří­liš spe­ci­a­li­zo­va­ného. V pri­o­ri­tách oby­čej­ného jezdce bude fi­gu­ro­vat levnénení třeba ser­vi­so­vat. Od­ha­duju, že nejvíc ko­lek­tiv­ních ki­lo­me­trů a člo­vě­ko­ho­din jízdy pro­běhlo v pro­středí, které ne­vy­ža­duje plné-tlu­miče nebo za­krou­cená ří­dítka, ale to můžou být jen moje před­sudky.

Nebo elek­tro­kola, po­cho­pi­telně. Stále po­pu­lár­nější a jsou vidět úplně všude. Tento trend schva­luju & chápu ho, i když s nej­větší prav­dě­po­dob­ností na žádné v nej­bližší dekádě ne­u­sednu.

Podle zákona může motor po­má­hat ma­xi­málně 250 watty výkonu a pouze do rych­losti 25 km/h. To nemusí vy­pa­dat jako moc, ale zdání klame. Když budu brát, že kombo jezdce+kolo váží 100 kg, tak jen výkon motoru plnou rych­lostí 25 km/h vyjede svah 3.7%, 10 km/h svah 9.1% a 5 km/s svah 18%. Osm­náct pro­cent je zcela ab­surdní stou­pání. Teď si do toho při­dejte vlastní nohy a do kopce musíte do­slova letět. To musí být sranda. Elek­tro­kola dávají smysl, ať se na ně člověk dívá jako na užit­kové ná­stroje nebo na pro­středky zábavy.


+1: Dělba pře­pravní práce oby­va­tel čes­kých měs­tech

+2: Prý to v zimě na kole nejde…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz