k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Retuš

6. 8. 2020 — k47

Dark­table má velice dobrý ná­stroj pro re­tu­šo­vání. Roz­hodně je lepší než ten před­chozí. Stačí dvě klik­nutí: přenes tex­turu odsud sem a soft­ware už zařídí, aby transplan­to­vané pixely ba­revně seděly. Per­fektně se hodí pro od­stra­ňo­vání teček, které za­ne­chala špína na čoč­kách a/nebo sen­zoru. Ty začnou vy­ska­ko­vat, když sklo stáh­nete na f/8 nebo níž. Extra pak vy­ni­kají na makro-fot­kách. Po­dí­vejte se na ně­kte­rou z po­sled­ních, s nej­větší prav­dě­po­dob­ností jsem z ní vy­re­tu­šo­val pár tuctů fleků, ale ná­stroj je tak dobrý, že to jde stěží poznat na první, druhý nebo třetí pohled.

Re­tu­šo­vání je možno využít i opačně – ne mas­ko­vat špínu a fleky, ale snadno im­plan­to­vat objekt do scény, který tam ne­patří nebo ho aspoň po­su­nout do dra­ma­tič­tější polohy. Tak vznikla fotka nahoře. Ležel jsem na bal­koně, hlu­boké pře­mýš­lení, skoro spánek, od ho­ri­zontu prdlal kluzák, za chvíli pak le­ta­dlo. Ne­po­da­řilo se mi je za­chy­tit takhle, za­tra­cená eu­kli­dov­ská ge­o­me­t­rie, byli trochu roz­ho­zení. Ale sta­čily dvě klik­nutí v Dark­table a vypadá to, jako kdyby letěli stej­ným směrem. Pěkné.

A když už jsem u toho, musím se k něčemu při­znat. Stejně jsem upra­vo­val fotku brus­lařky na ryb­níce. Šoup­nul jsem mini-plavce vlevo dole blíž k brus­lařce, pro­tože jinak bych ho musel oříz­nout a zrovna tenhle vy­pa­dal nejlíp.

Teď to víte & já můžu v klidu spát.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz