k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Retroreflektor

4. 1. 2020 — k47 (♪)

Na kole mám ná­sle­du­jící pri­o­rity:

  1. ma­xi­mální možná rych­lost
  2. ma­xi­mální možný styl
  3. ne­ne­chat se srazit autem a ne­skon­čit s lebkou roz­lousk­nu­tou jako na­hnilý meloun

Styl se jme­nuje vysoce mo­bilní bez­do­mo­vec, rych­lost není příliš vysoká a pře­žití ne­hod­no­tím jako na­pros­tou nut­nost, jen jako něco, čeho je občas fajn do­sáh­nout.

Z těchto důvodů kom­bi­no­va­ných s faktem, že se stmívá asi hodinu po ro­ze­dnění, jsem vy­hra­bal starou re­fle­xivní vestu, sundal z ní re­fle­xivní pruhy a začal je lepit na stra­te­gická místa pro zvý­šení vi­di­tel­nosti & pře­žití na bicyklu v pro­středí, kte­rému kra­lují oce­lové domy na ko­leč­kách, je­jichž řidiči ne vždy do­ká­žou ocenit jemné roz­díly mezi pře­je­tým dí­tě­tem a pře­je­tým kusem papíru. (Před­loni na sil­ni­cích ze­mřelo 323 lidí v autech, 113 chodců, 91 mo­tor­kářů a 38 cyk­listů. Patřil bych tak do velice ex­klu­ziv­ního klubu.)

Pár jich přišlo na helmu, jeden ze­předu, pár zezadu, pak zezadu na sedlo a na další dů­le­žitá místa. Světla se můžou vybít, rozbít, za­po­me­nout, ale na kole mám vždy 1) kolo a 2) helmu. Pravda, občas ji za­po­menu, stává se to, ale jak si to uvě­do­mím, otočím to a jedu pro ochranu mozkovny. Nikam ne­vy­ra­zím, pokud nemám lebku oba­le­nou po­ly­sty­re­no­vou sko­řáp­kou. Bez ní si při­pa­dám nahý.

Na těch re­fle­xiv­ních pás­kách je za­jí­mavé, jak moc jsou efek­tivní. Po­sví­títe na ně světlo ze správ­ného úhlu a do­ká­žou vás bez pro­blémů osle­pit. Do teď jsem ne­vě­děl, jak vlastně fun­gují, ale wi­ki­pe­die říká, že jde druh re­tro­re­flek­toru – po­vrchu, který odráží všechno světlo směrem odkud přišlo. Je tvořen mi­ni­a­tur­ními skle­ně­nými ku­lič­kami, v nichž do­chází k úpl­nému vnitř­nímu odrazu, který pošle až 82% světla zpátky ke svému zdroji. Proto jsou celkem tmavé až do oka­mžiku, kdy máte zdroj světla přesně za hlavou a pak vám bez va­ro­vání vypálí sít­nice.

Jediný pro­blém s re­tro­re­flek­tiv­ními po­vrchy spo­čívá v tom, že jsou příliš dobré. Když máte ba­terku mezi očima, je to jako hledět do anusu sa­mot­ného boha slunce, ale když ji držíte v ruce u pasu, in­ten­zita světla od­ra­že­ného do vašich očí vý­razně klesne. A přesně tohle je případ aut. Ři­di­čova hlava je trochu nad a trochu na­pravo od levého před­ního světla. Mě můžete věřit, já to vy­zkou­šel v noci s ba­ter­kou kolem aut od­ha­do­val úhle a od­sa­zení & tak po­dobně. Asi budu muset zvět­šit re­fle­xivní plochy.

Ideál bude, až mě srazí auto, ale ne proto, že bych nebyl vidět, ale proto, že řidič bude osle­pený masivní re­tro­re­flexí.


+1: Jinak nej­e­fek­tiv­nější jsou světla, která se po­hy­bují. Tedy ne na helmě ale na botách.

+2: Sran­dovní po­čtení jsou reakce dvou po­slanců za ODS na zákon, který usta­no­vil po­vin­nost chodců na sinici bez chod­níků za tmy mimo obce nosit blíže ne­u­r­čené prvky z re­tro­re­flexího ma­te­ri­álu. Je tam všechno: Módní po­li­cie, jako za so­ci­a­lismu, zlý Brusel, dik­ta­tura, velký bratr. Pánové se ježí nad nut­ností nosit re­fle­xivní vesty, ale o nich se zákon vůbec ne­zmi­ňuje. Mluví jen o „prv­cích“. Pří­vě­šek na klíče ve­li­kosti 2x2 cm podle toho, co je vidět v terénu, to nej­spíš také spl­ňuje.

+3: Jo a ještě, jeden z těch dvou od­váž­ných ODSáků pro­vedl tento manévr: „Všem ro­zum­ným lidem musí být jasné, jak ab­surdní je za­bý­vat se ta­ko­vou zá­le­ži­tostí, jako jsou re­flexní vesty, ve chvíli, kdy čelíme oprav­do­vým pro­blé­mům, jako je např. imi­grační krize.“ Jasně, pro­blémy se musíme za­bý­vat jedině dle jejich dů­le­ži­tosti v se­stup­ném pořadí a nijak jinak. V tom pří­padě všechno za­stavte, musíme vy­ře­šit kli­ma­tic­kou krizi. Cože? To že on nechce řešit? Jo, podle jeho pri­o­rit. Tak to jó.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz