k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Pravděpodobnost úmrtí

11. 10. 2020 — k47

V Re­pub­lice jsme do­sáhli vý­znamné mety: U 1% všech oby­va­tel byla po­tvr­zena nákaza ko­ro­na­vi­rem a ze­mřelo jich už víc než 1000. Jak dlouho uběhlo od doby, kdy jsme byli nej­lepší a ostatní se od nás měli co učit k jsme 14 dní před ko­lap­sem? To je kouzlo ex­po­nen­ci­ály. Dlouho to vypadá jako že dobrý a na­jed­nou ve dvoj­stupu krá­číme vstříc ar­maged­donu. Vzpo­mí­náte na Čínu, když jsme všichni na­dá­vali, jak to strašně ne­zvládli? Jo, nos­tal­gie.

To je vhodná pří­le­ži­tost za­ví­tat na web ČSÚ a po­dí­vat se jak na tom jsme s umí­rá­ním. Ne na covid, ale cel­kově. Jaká je šance, že člověk zemře v daném roku života? Už ně­ko­li­krát jsem tu zmínil sta­tis­tiku, že je­di­nec 30 let starý má šanci 1:1000, že zemře do dal­ších na­ro­ze­nin. Ta ale po­chází ze spo­je­ných států a je 10 let stará. Stej­nou me­t­riky můžeme ex­tra­ho­vat z ta­bu­lek na ČSÚ. Není to tam přímo (někde to nej­spíš bude, ale ne­na­šel jsem), stačí se po­dí­vat na ze­mřelí podle se­znamu příčin smrtivěkové slo­žení oby­va­tel­stva, něco sečíst a něčím to vy­dě­lit a vy­chází toto:

věk   šance
10-14  1 : 13809
15-19  1 : 3123
20-24  1 : 2118
25-29  1 : 2005
30-34  1 : 1512
35-39  1 : 1077
40-44  1 :  734
45-49  1 :  426
50-54  1 :  251
55-59  1 :  157
60-64  1 :  92

U nás je to o něco lepší než v USA. Navíc, když si data vy­ne­sete do grafu, do­sta­nete ná­sle­du­jící ob­rá­zek.

Na lo­ga­rit­mické ose by to mělo krásně před­ví­da­telný průběh, kdyby nebylo hr­bolku 15-29. Jsme mladí, při­pa­dáme si ne­zra­ni­telní a smě­jeme se smrti z nej­větší možné vzdá­le­nosti. Velkou část toho pa­hrbku před­sta­vují nehody.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz