k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další vrabci domácí & oprava objektivu

1. 4. 2020 — k47

Ka­ran­téna po­kra­čuje & s ní i focení ptáků za okny Cely. Sice jsou to pořád ti stejní tři vrabci, ale lepší než nic. Jednou na bal­kóně při­stál kos. Asi na tři a půl mi­li­sekundy.

Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)
Vrabec domácí (Passer do­mes­ticus)

Jinak cti­hodný beer­can 70-210mm začal zlobit. Ne­za­ví­rala se clona, takže to fotilo pořád na ±f/4. V pří­padě jiných ob­jek­tivů by to nebyl pro­blém, ale beer­can je tak skoro ne­po­u­ži­telný. Na fot­kách je tolik ba­rev­ných vad, že na jazyku do­slova cítíte chuť fi­a­lové barvy + hloubka os­t­rosti je příliš malá vzhle­dem k ostření, jenž má ten­dence pře­stře­lo­vat nebo ne­do­stře­lo­vat.

Žádný pro­blém. Na in­ter­netu jsem našel návod, ro­ze­bral to a vy­čis­til clonu ben­zí­nem. Z kon­strukč­ního hle­diska je beer­can pří­jemně jed­no­du­chý, žádné kom­pli­ko­vané 3d puzzle, žádné ploché kabely, žádné motory, jde o starý ob­jek­tiv, po­há­něný motory ve foťáku a ke všemu po­třeb­nému se dá dostat jed­no­duše a bez spe­ci­ál­ních ná­strojů.

Takhle třeba vy­pa­dají pře­vo­dová kola, kte­rými se za­ost­řuje, což je asi ta nej­tech­nič­tější část celého ob­jek­tivu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz