k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Přítel mého přítele je můj přítel jen pokud není na facebooku

6. 1. 2020 — k47

Teď čtu článek Friend of a Friend: The Fa­ce­book That Could Have Been o op­ti­mismu po­čátku mi­lé­nia, kdy se zdálo ne­vy­hnu­telné, že ote­vřený pro­to­kol FOAF (friend of a friend) a sé­man­tický web zcela na­hradí uza­vřené so­ci­ální sítě, a o ná­sled­ném vze­stupu fa­ce­booku, jehož to­tální he­ge­mo­nie tohle po­sta­vila na hlavu.

Článek pro po­rov­nání po­u­žívá pří­klad New Yorkského metra – pů­vodně pro­vo­zo­va­ného třemi fir­mami, které byly slou­čeny do mo­no­polní Me­t­ro­po­li­tan Trans­por­tation Au­tho­rity (MTA) – k úvahám jestli soc-nety také ne­tíh­nou k při­ro­ze­nému mo­no­polu. Opo­míjí přitom dva zá­sadní de­taily.

MTA je pro­vo­zo­vaná jako ve­řejná služba. Jde o public-be­ne­fit cor­po­rati­ons, vlast­ně­nou státem New York a čás­tečně fi­nan­co­va­nou ze spe­ci­ální daně. Měla by být pod de­mo­kra­tic­kou kon­t­ro­lou (pokud tomu dobře ro­zu­mím, místní vláda do­sa­zuje před­sta­ven­stvo) a jejím cílem není jen slepě ma­xi­ma­li­zo­vat zisk, ale po­sky­to­vat ve­řej­nou službu. V tomto pří­padě do­pravu metrem, vlaky a au­to­busy.

fa­ce­book není nic ta­ko­vého, jeho mo­no­pol ne­slouží ve­řej­nosti, je za­vá­zán jedině ak­ci­o­ná­řům. My před­sta­vu­jeme jeho surový ma­te­riál. Kdyby šlo službu pro­vo­zo­va­nou jako MTA, byl by mnohem stra­vi­tel­nější. Ale není.

Dále pak opo­míjí peníze. FB byl celou dobu dobře fi­nan­co­vaný. Už v roce 2004 dostal půl mi­li­onu dolarů od Thiela. Od té doby do roku 2011 získal 1.3 mi­li­ardy dolarů. FB měl vždy dost pro­středků, aby zcela za­šla­pal ote­vřené tech­no­lo­gie do bláta. Na­proti tomu FOAF a lidé od sé­man­tic­kého webu měli po kapsách jen pár drob­ných. Ne­mohli tak vy­vi­nout po­třebné apli­kace a in­frastruk­turu, která by jejich vizi vdechla život.

Te­o­re­ticky nic ne­brání tomu, aby so­ci­ální sítě byly ote­vřené a do­ká­zali spolu ko­mu­ni­ko­vat (jako třeba email). Te­o­re­ticky. fa­ce­book takový není, pro­tože $$$. Zuck se roz­hodl pro cen­t­ra­li­zaci a uza­vře­nost z důvodu, že jedině tak dokáže ge­ne­ro­vat zisk z uži­va­telů. „Při­ro­zený mo­no­pol“ v dysto­pic­kém světě soc-netů není ne­vy­hnu­telný, jen jediný možný, když jde o služby pro­vo­zo­vané pro profit a ne jako MTA.

(A nejde jen o můj názor, už dávno to říkal Dmytri Klei­ner.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz