k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Příroda v okruhu sta metrů #1: Šneci

13. 6. 2020 — k47

Po­slední týdny ne­dá­vám pozor, jak se má si­tu­ace kolem ko­ro­na­vi­ro­vých opat­ření. Už ale asi ne­bu­dou takové, abych mohl po­kra­čo­vat v sérii postů „X v ka­ran­téně“, co? (I když na téhle klá­ves­nice se změ­nilo jen málo, už roky žiju jako kdyby ka­ran­téna byla věčná.)

Proto místo „X v ka­ran­téně“ začnu se sérií „jaká or­ga­nismy se najdou v okruhu sto metrů od Cely.“ V ryb­níčku plavou pulci, larvy po­táp­níků a pi­ja­vice. K večeru z rákosí kvá­kají žáby a v nocí se ozý­vají po­divné skřeky dosud ne­i­den­ti­fi­ko­va­ného tvora. Vím z jakého stromu au­rální vzru­chy vy­chá­zejí, ale co přesně to je, zů­stává zá­ha­dou. Možná jakýsi po­bláz­něný ne­to­pýr sýček. Možná. Co jiného by sig­na­li­zo­valo vý­hradně v noci.

(Kdysi jsem na­zna­čo­val, že tohle místo nemám rád, ale není to pravda. Miluju to tady. Tření způ­so­bo­vala uměle vy­vo­laná touha o tom, jak bychom měli žít, po čem bychom měli toužit, co bychom měli vlast­nit, abychom se mohli po­va­žo­vat za úspěšné a spo­ko­jené, vy­kon­stru­o­vaná re­a­lita všech těch ma­te­ri­ál­ních sym­bolů a idi­o­tic­kých ri­tu­álů, které můžete na­pl­nit a ukázat, že po­cho­du­jete podle hod­no­to­vého sys­tému všech ostat­ních, jen za 99 korun + poš­tovné. Štěstí je zcela in­terní, nic se ne­změ­nilo, ale při­pa­dám si mnohem spo­ko­je­nější.)

Takže takhle: Plán je prostý: Vzít foťák, vy­ra­zit max 100 metrů od Cely a vy­fo­tit ži­vo­či­chy, co se po­staví do cesty.

Hle­mýžď za­hradní (Helix po­ma­tia)
Hle­mýžď za­hradní (Helix po­ma­tia)

Není to vůbec těžké. Místní kraje, jak sezdá, pod­lé­hají invazi šneků & sli­máků. Musím dávat víc pozor, abych ně­ja­kého ulit­natce ne­roz­šplápnul, než abych ho našel. Plazí se všude, hlavně po dešti. Za­tímco šneci jsou ka­ma­rádi, kteří si hledí svého, sli­máci před­sta­vují zhoubu pro všechno, co je lidem blízké a kteří se ne­za­staví před ničím. Když po­tkáte šneka, dejte mu pusu na ulitu. Když na­jdete sli­máka, za­bijte ho.


+1: Jo a jinak tech­nicky vzato nejde o makro, pro­tože beer­can na ma­xi­mální zoom zvládá jen poměr 1:4, tedy že objekt ve­li­kosti 4cm pro­mítne na senzor obraz ve­li­kosti 1cm. Makro je to od poměru 1:1.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz