k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Příroda v okruhu sta metrů #4: Smradlavý brouk

18. 6. 2020 — k47

Byl to Carl Linné, kdo začal sys­te­ma­ticky třídit rost­liny a zví­řata do hi­e­rar­chické ta­xo­no­mie & pro­tla­čil po­u­ží­vání bi­no­mi­nální no­men­kla­tury, kdy každý or­ga­nis­mus dostal dvo­jici ro­do­vého + dru­ho­vého jména. Jako ob­vykle nebyl úplně první a jeho dílo ne­pře­žilo bez úprav, nicméně Lin­nému vdě­číme za všechna ta stěží vy­slo­vi­telná la­tin­ská jména brouků, bo­ro­vic, bourců a broskví.

Starý Švéd začal pra­co­vat sto let před Darwi­nem. Jeho ta­xo­no­mická hi­e­rar­chie proto ne­po­čí­tala s evo­lucí a byla zcela za­lo­žena na po­zo­ro­va­tel­ných cha­rak­te­ris­ti­kách – tahle kytka je po­dobná téhle, asi na tom něco bude, dáme ji do stejné ška­tulky – a z toho vy­tvo­řil systém, který i když byl někdy celkem divoký, ±seděl. Dobrý za­čá­tek. Opice spolu s lidmi za­řa­dil do ška­tulky an­thro­po­mor­pha (k ne­li­bosti te­o­logů & fun­da­men­ta­listů). Přidal ka­te­go­rii Ani­ma­lia Pa­ra­doxa, jen aby ji vy­vrá­til. Po zá­sluze se stal lek­to­ty­pem lid­ského druhu.

Takže můžu dě­ko­vat Lin­nému, když jsem se snažil iden­ti­fi­ko­vat dal­šího zá­stupce pří­rody v okruhu sta metrů kolem Cely (nebylo třeba nikam ces­to­vat, skoro mi vletěl před ob­jek­tiv). Buď mohlo jít o Kně­žici trá­vo­ze­le­nou (pa­lo­mena pra­sina), kterou po­jme­no­val Linné osobně nebo Kně­žici ze­le­nou (pa­lo­mena vi­ri­dis­sima) od Lin­ného sou­čas­níka Poda. Na­vzá­jem se prý liší hla­vo­vou deskou, která má v jednom pří­padě kon­vexní tvar a v druhém kon­kávní, ale ne­vi­dím žádný rozdíl. Řek­něme, že jde o Lin­ného brouka a ne­cháme to tak, co vy na to?

Kně­žice trá­vo­ze­lená (Pa­lo­mena pra­sina)
Kně­žice trá­vo­ze­lená (Pa­lo­mena pra­sina)
Kně­žice trá­vo­ze­lená (Pa­lo­mena pra­sina)
Kně­žice trá­vo­ze­lená (Pa­lo­mena pra­sina)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz