k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Příroda v okruhu sta metrů #3: Slepýš

16. 6. 2020 — k47

Na za­hradě pod kusem plechu se usíd­lil slepýš a tím vznikl pro­blém. Tento bez­nohý ještěr patří v Re­pub­lice mezi silně ohro­žené druhy & proto zákon vý­slovně za­ka­zuje mnoho činů hos­ti­lity, které jsou jinak k živým or­ga­nismům celkem běžně to­le­ro­vané.

Chrá­něna jsou jimi uží­vaná při­ro­zená i umělá sídla a jejich biotop. […]

Je za­ká­záno škod­livě za­sa­ho­vat do při­ro­ze­ného vývoje zvláště chrá­ně­ných ži­vo­či­chů, zejména je chytat, […], rušit, zra­ňo­vat nebo usmr­co­vat. Není do­vo­leno sbírat, ničit, po­ško­zo­vat či pře­mis­ťo­vat jejich vý­vo­jová stádia nebo jimi uží­vaná sídla.

Z asi čtvrt metru čtve­reč­ního hlíny se rázem stala za­ká­zaná oblast. Zákon ne­šetří de­taily na šťav­na­tých tres­tech – deset tisíc čes­kých za za­sa­ho­vání do jejich při­ro­ze­ného vývoje. Zna­mená to, že se ze mě stal psanec v oka­mžiku, když jsem mu do ple­cho­vého paláce hodil la­hod­ného sli­máka? Mám při­jmou novou identitu a žít na útěku? Nebo se dob­ro­volně vydat po­li­cii? Je ze mě teď bio-te­ro­rista? Co na to PETA? Otázky, samé otázky…

Slepýš křehký (Anguis fragi­lis)
Slepýš křehký (Anguis fragi­lis)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz