k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Přeskakuje ti řetěz

18. 7. 2020 — k47

Když jsem ne­dávno pích­nul, hned jsem zajel do cyk­loshopu koupit novou sadu na lepení duší a taky nový řetěz. Ten sou­časný vy­pa­dal po­ně­kud smutně. Nebyl to jen sub­jek­tivní pocit, pro­tože po po­rov­nání s tím novým se uká­zalo jak moc je vy­ta­haný. Skoro o jeden článek delší. To by se nemělo. Do­po­ru­čuje se měnit když je pro­táhlý o půl pro­centa nebo tak nějak. Půl pro­centa před­sta­vuje něco přes půl článku na řetězu, který jich má 110.

Vy­mě­nil jsem ho a doufal, že všechno bude fajn. Chvíli mi dou­fání vy­dr­želo. Chvíli. Po roz­vl­ně­ném as­faltu to jelo krásně. Plá­no­val jsem pro­vést celkem malou smyčku se stou­pá­ním dvě stě metrů. V po­slední době mě baví jezdit krátce, ale po­řádně do kopce.

Tak jedu, terén už na­zna­čuje zve­dání, když v tom řetěz začal divně cvakat. Ok, snad to půjde. Kra­jina se vzed­mula jako na­klo­něná kra, první před­voj stou­pání a řetěz pře­ska­ko­val. Nebudu se přece vracet, zpátky to nebude o moc kratší. Tak jsem jel dál. Do kopce.

Sa­mo­zřejmě ty pře­vody, ve kte­rých nejvíc za­bí­rám – vep­ředu pro­střední pře­vod­ník a vzadu na pas­torku pátý a šestý – byly ohlo­dané, ožužlané a vy­ta­hané. Zbytek vy­pa­dal ±spo­ko­jeně. Ma­ličký pře­vod­ník vpředu ne­za­žil téměř žádnou akci s vý­jim­kou jed­noho kon­krét­ního stou­pání, které má ±10%, a ten nej­větší je nej­spíš dost velký, aby tlaky roz­lo­žil a ab­sor­bo­val. Nej­spíš nejvíc makám na pro­střed­ním a pak na 5 a 6 (z cel­ko­vých osmi) vzadu.

Takže jsem se plazil do kopce na divné pře­vody, vý­slovně za­ká­zané v bibli. Něco jako 1-7 nebo 3-2, zcela chyběl ro­zumný střed. Cítil jsem jak zkrou­cený řetěz sténá a naříká. Ale nebylo to pře­kva­pivě tak zlé. 48-30 dává pře­vo­dový poměr 1.6, což je docela OK pro nějaké to menší roz­vláčné stou­pání. Přesto ne ide­ální, když je třeba pře­ho­dit vpředu i vzadu na úplně opačné strany.

Teď budu muset vy­mě­nit kazetu a aspoň pro­střední pře­vod­ník. Ale kazeta je úplně za­seklá a po­tře­buju jeden kon­krétní klíč pro roz­mon­to­vání celého me­cha­nismu, abych to mohl vy­mlá­tit. Pro­blém je v tom, že musím něco koupit, abych opra­vil kolo, ale zá­ro­veň to kolo po­tře­buju, abych pro to dojel. Při­po­míná to tu há­danku, jak máte kozu, vlka a zelí a musíte je všechny dostat přes řeku. Jen místo loďky je v ní jedno kolo a místo růz­ných or­ga­nismů, které se touží na­vzá­jem požrat, bicykl uvést do pro­vo­zu­schop­ného stavu, když se ukáže, že na po­kra­čo­vání ser­vis­ního zásahu budou třeba extra ná­stroje nebo díly.

A tohle trá­pení, pro­tože jsem ne­čis­til řetěz. Pa­ma­tuju si, jak jsem ho měřil, délka byla v normě a od té doby dostal očistu jen hadrem a kon­ko­rem. Pak to šlo jako po másle a teď musím všechno vy­mě­nit nebo to špatně skončí.

Čis­těte si řetězy. Trvá to jen chvíli a vy­platí se to. Mě se osvěd­čila kra­bi­cová metoda pu­co­vání. Do plas­tové kra­bičky na­lijte od­maš­ťo­vač řetězů, za­vřete, po­řádně pro­tře­pejte. Černý hnus slijte do lahve, špína si za pár dnů sedne a zbytek můžete použít příště. Opa­kujte, dokud se to zdá být nutné nebo řetěz ne­pro­du­kuje žádný černý hnus. Nechte uschnout, apli­kujte olej a máte vy­sta­ráno na dal­ších pár stovek ki­lo­me­trů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz