k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslouchejte mě, neboť já jsem počítačový člověk

7. 4. 2020 — k47

Reakce tech-ko­mu­nity na ko­ro­na­vi­rus je fan­tas­tická. Působí dojmem, že prostý fakt, že člověk umí pro­gra­mo­vat nebo nedej bože za­lo­žil startup, zna­mená, že dis­po­nuje do­ko­na­lými zna­lostmi me­di­cíny, vi­ro­lo­gie, epi­de­mi­o­lo­gie a hy­gi­eny. Na co po­tře­bu­jeme ko­hortu vědců, vý­zkum­níků a vysoce tré­no­va­ných pro­fe­si­o­nálů, když nám per­fektní plán jak po­stu­po­vat proti sto­leté pan­de­mii zboku vy­střihne každý druhý kodér?

Aro­gance a pře­hnaná důvěra ve vlastní zna­losti je dech-be­roucí. Nejen, že vědí, jak nej­lépe po­stu­po­vat, ale stě­žují si, že nikdo z vlády nedbal jejich návrhů. Taková hrůza! Po­li­tická gar­ni­tura ne­po­slechla ně­ja­kého ná­hod­ného člo­věka z in­ter­netu, ale místo toho věří ná­zo­rům lidí z oboru. Ka­ta­strofa! Pro­fe­si­o­ná­lové můžou mít lepší zna­losti jak to vypadá v terénu a co bude možné dnes a na co si musíme počkat týden. Ale k čemu jsou tyhle zby­teč­nosti, žejo?

Návrhů komu? Prý napsal článek, který si pře­četlo 10k lidí a mezi nimi i někdo, kdo má kon­takty na někoho z vlády. Ok? Můj šaman vždy říkal: „bibli si taky pře­četla mi­li­arda lidí, ale sračky to jsou pořád stejný“; a můj druid ne­u­stále opa­kuje: „trans­port názorů osmó­zou není návrh“.

To ale není vše. Potom, co každý druhý pro­gra­má­tor napsal svůj plán na zá­chranu světa, se do toho pus­tili mi­li­o­náři & mi­li­ar­dáři. Všichni se za­čneme víc an­ga­žo­vat, když je to osobní a pro mi­li­ar­dáře je osobní, když eko­no­mika začne padat (pár mrtvých kolem nemusí nutně před­sta­vo­vat pro­blém). Jejich zna­losti… hmm… Nemám pocit ani důvěru, že by při­ná­šeli nějaké dras­ticky ino­va­tivní nápady.

Často na­pří­klad padá zmínka o pool tes­tingu jako o ra­di­kálně novém di­srup­tiv­ním a ino­va­tiv­ním nápadu/tech­no­lo­gii jak tes­to­vat. Ale jak nové to vlastně je? Trochu jsem do toho šťou­ral a slyšte: Nápad ná své kořeny v článku The De­tection of De­fective Mem­bers of Large Po­pu­lati­ons z roku 1943. Ale správně, před 77 lety v době druhé svě­tové války. A není to jen shoda náhod. Ve Spo­je­ných stá­tech se po­kou­šeli iden­ti­fi­ko­vat muže se sy­fi­li­ti­dou a pro ze­fek­tiv­nění testů byla po­u­žita tato metoda. Takže není nová a těžko půjde o nápad ne­známý pro­fe­si­o­ná­lům, kteří v oboru plavou déle než od konce ledna.

Tohle je pří­klad de­tailů, které mě ne­na­pl­ňují dů­vě­rou v ex­per­tízu di­le­tantů. Velké plány, velká ré­to­rika, velká se­be­dů­věr, to jo, ale o tím zbyt­kem si nejsem jistý. Při­padá mi, že když je něco na­prostá no­vinka pro sa­mozvané spa­si­tele, ti au­to­ma­ticky před­po­klá­dají, že musí jít o no­vinku pro celý svět.

Ne­ří­kám, že horní krusta mo­vi­tých a tech-ce­lebrity nemají nutně pravdu, jen mi přijde bi­zarní o sobě před­po­klá­dat, že jsem spolkl všechnu moud­rost světa, abych radil ostat­ním a dával do­po­ru­čení a zá­ro­veň po­va­žo­vat lidi v oboru za ne­kom­pe­tentní idioti, kteří nevědí, co dělají.

Ale co já vím, jsem jen flákač, který nedělá hac­ka­tony, ne­vy­vi­nul ani jeden ven­ti­lá­tor, nemá 3D tis­kárnu a ne­na­pro­gra­mo­val ani jednu malou apli­kaci pro tra­so­vání kon­taktů…


+1: ul­tra­cre­pi­da­ri­a­nism

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz