k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ponurý den

15. 3. 2020 — k47

Dneska to nebude o ko­ro­na­viru, ale z docela jiného soudku. Asi takhle: Když jsem jel fotit kachny (na kole, jak jinak), někde cestou zpátky do prázd­noty Cely jsem uviděl tenhle hřbi­tov. Zdálky vy­pa­dal docela fajn, jako srpek ná­hrob­ních kamenů za­sek­nutý v ne­změrné a ne­lí­tostné kra­jině. Na mo­ni­toru se ale uká­zalo, že to za moc ne­stojí ať už vzhle­dem nebo tech­nicky (beer­can měl zas svůj den a ostřil na bod, který ne­e­xis­to­val v ob­jek­tivní re­a­litě). Přesto jsem fotku začal edi­to­vat s tím, že z ní bude aspoň ilu­strační fotka vhodná k ně­ja­kému po­nurému článku.

Úpravy pro­bí­haly stylem: Nejdřív CTRL-B pro pře­ve­dení na čer­no­bí­lou & pak při­dá­vat další a další vrstveny to­nál­ních křivek, dokud nudná a ne­vý­razná scéna ne­za­čala být správně ponurá. A když jsem se na to pak díval, na­padlo mě, že vy­pnu­tím jed­not­li­vých vrstev by se daly ukázat fáze edi­to­vání. Třeba to bude někoho za­jí­mat.

Nebo třeba ne, ale už je pozdě, už jste se do­stali na konec.


+1: Při edi­to­vání jsem v mysli jsem jako vzor měl tento výjev.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz