k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pojistka

23. 5. 2020 — k47

The Night Watch je nej­dů­le­ži­tější text celé po­čí­ta­čové his­to­rie. Za­po­meňte na Tu­ringa, von Ne­u­manna, lis­pov­ské mágy, Konráda Zuse, vy­pusťte z hlavy i hi­e­ro­gly­fické vize Larryho Walla. Mic­kens je klíč pro po­ro­zu­mění všemu a zcela ústřední roli hraje věta: „I HAVE NO TOOLS BE­CAUSE I’VE DE­STROYED MY TOOLS WITH MY TOOLS.“

To jen na úvod, dal­ších od­stavců se to týká při­nej­lep­ším okra­jově, ale přišlo mi to jako OK úvod. Nemůžu nic dělat, když jsem si rozbil své ná­stroje svými ná­stroji.

Pro­blém je to při re­kre­ač­ním drá­to­vání, které se u mě pro­je­vuje jako kom­pul­zivní kon­strukce stále div­něj­šíchdiv­něj­ších makro světel, z čehož se pomalu stává pro­blém. Ničemu ne­ro­zu­mím, od­mí­tám se učit, ale ne­do­sta­tek zna­lostí nikdy ne­za­brání akci. Strčím tam ten drát, co nej­hor­šího se může stát? Jo to měl být tenhle kon­takt… To by vy­svět­lilo, proč ten pa­sivní in­fra­čer­vený senzor na­jed­nou pálil jako povrch slunce. Vždy, bez je­di­ného po­chy­bení a s chi­rur­gic­kou přes­ností se mi podaří objekt zničit, jen co ho do­stanu do ruky. Teprve pak se mi nějaké zna­losti do­sta­nou do lebky & možná tam zů­sta­nou, pře­de­vším tedy klí­čová in­for­mace „takhle ne.“ Zatím jsem ale nic ne­za­pá­lil, takže jo, co nej­hor­šího se může stát?

Pokles napětí v ba­te­ri­ích pod zátěží, to se děje, když je ba­te­rie pod zátěží. Když ji změřím na­prázdno, tak může mít 25V, ale do světla pum­puje jen 12V. Nad tímhle fe­no­mé­nem jsem se po­za­sta­vil, když mi světlo moc ne­sví­tilo. In­ter­net pro­zra­dil, že je to in­ter­ním od­po­rem ba­te­rie a dávalo mi to smysl. Zvláštní pocit. Tak asi jo, asi mi v mozko­vých la­lo­cích něco málo zů­stalo (ale nikdy to není tak málo, aby z kanálu vstr­čil hlavu Dun­ning a po liáně se spus­til kolega Kruger).

Jak velký tenhle odpor asi bude v těch polo-vy­bi­tých člán­cích? Změřit proud, změřit napětí & pak to se seancí zeptat pana Ohma, možná. Změřil jsem napětí a bylo to číslo. Změřil jsem proud a bylo to nic. Ná­stroj ne­fun­go­val, což je méně než ide­ální v si­tu­a­cích, když vy­ža­du­jete jeho služeb.

Po­jistka byla vy­buchlá. Už dlouho.

Úplně to vidím v bar­vách & vy­so­kém roz­li­šení: Jakmile jsem vytáhl mul­ti­metr z kra­bičky a jsem od­pá­lil po­jistku. Jako ob­vykle, všechno hned roz­bité. Kla­sika.

Jak vypadá pře­pá­lená po­jistka, je na fotce někde nahoře. Jinak tenhle článek vám při­nesla me­zi­ná­rodní aso­ci­ace gra­fo­manů pro texty bez pointy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz