k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hnusy pod kamenem #3

13. 5. 2020 — k47

Dneska si zase ne­při­pa­dám nijak pro­duk­tivně. Má v tom nej­spíš prsty divný spán­kový rytmus vy­pěs­to­vaný v po­sled­ních týd­nech nebo něco na ten způsob. Místo in­te­lek­tu­ální snahy ko­men­to­vat lid­skou si­tu­aci pozd­ního ka­pi­ta­lismu, jsem v žab­kách vyběhl na za­hradu Cely, zase zvedal kameny & hledal, co se skrývá pod nimi nebo v jejich okolí. Pěkné hnusy, povím vám. Sli­máci, sto­nožky, svinky a tak po­dobně. Jako vždycky.

Svinka
hou­senka Za­ví­ječe zi­mostrá­zo­vého (Cyda­lima per­specta­lis)

Jinak ta hou­senka před­sta­vuje in­va­zivní druh, který se do Evropy na­stě­ho­val teprve v jed­n­a­dva­cá­tém sto­letí, v Če­chách se uhníz­dil před deseti lety a od té doby celkem efek­tivně li­kvi­duje buxusy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz