k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ploštice v karanténě

10. 4. 2020 — k47

Víte kdo další ne­do­dr­žuje bohem Pry­mu­lo­nem na­ří­ze­nou ka­ran­ténu? Rumě­nice po­spolné, plošticedalší pla­catí brouci.

Rumě­nice po­spolná (Pyrrho­co­ris apte­rus)

Nic moc za­jí­ma­vého se neděje & tak po­kra­čuji v ak­ti­vi­tách, které všichni můžeme pro­vá­dět solo & v ka­ran­téně bez kon­taktu s po­ten­ci­álně kon­ta­mi­no­va­ným pleb­sem. Vy­va­lil jsem se na za­hradu, kopl do hro­mádky su­chého listí a pod ní pro­bí­haly hmyzí orgie. Dvo­jice čer­ve­ných brouků spo­je­ných orgány do pidi-vláčků ne­pří­liš ak­tivně po­stá­vali na místě, ne­mohli se do­hod­nout jakým směrem začít utíkat, ale oči­vidně se své si­tu­aci nijak ne­brá­nili. Akt páření páření ploštic trvá klidně celý den, takže asi jo.

Rumě­nice po­spolná (Pyrrho­co­ris apte­rus)
Rumě­nice po­spolná (Pyrrho­co­ris apte­rus)
Rumě­nice po­spolná (Pyrrho­co­ris apte­rus)
Rumě­nice po­spolná (Pyrrho­co­ris apte­rus)

Jinak přišel jsem na jednu velice dů­le­ži­tou věc: Ob­jek­tiv s na­sa­ze­nou makro-re­dukcí má jinou oh­nis­ko­vou vzdá­le­nost než bez ní. Měl jsem za to, že makro trubky jen změní jak blízko může za­ost­řit, ale podle všeho to vypadá, že se změní i zorné pole. To je dobré vědět, když máte foťák se sta­bi­li­zací sen­zoru. S ma­nu­ál­ním makro ob­jek­ti­vem nezná jeho oh­nis­ko­vou vzdá­le­nost a je ji třeba pro po­třeby sta­bi­li­zace na­sta­vit ručně. Dřív jsem na­sta­vo­val, co se psalo na ob­jek­tivu, ale to nebylo přesné. Zorné pole 50mm skla s 3.5 cm makro ná­stav­cem od­po­vídá 100mm ob­jek­tivu. Když foťák vy­rov­nává pro pa­de­sát, je to jen z po­lo­viny tolik, kolik je třeba pro stovku. Když to na­sta­vím správně, vý­sle­dek je hned vidět – méně se to třese a můžu na­sta­vit po­ma­lejší zá­věrku a se stej­nou sta­bi­li­tou dostat tak víc světla, kte­rého pro makro není nikdy dost.

Jediný pro­blém: Uvě­do­mil jsem si to až potom, co jsem se vrátil do Cely a díval se na roz­tře­sené fotky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz