k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

O dvacet let pozdě, pingback a fediverse

10. 10. 2020 — k47

Tenhle web si nikdy ne­za­klá­dal na ak­tu­ál­nosti. Dělat věci včas není pro mě, přesto zpož­dění 20 let může být už příliš dlouho.

Abych to vy­svět­lil: Do as­cii­blogu a tak i do k47čky při­byla pod­pora pro pin­gbackweb­men­tion. První jme­no­vaný patří mezi pra­staré pro­to­koly prehis­to­ric­kých dnů webu a má na krku skoro 20 let. Po světě běhají do­spělí, kteří nebyli naživu, když se rodila spe­ci­fi­kace pin­gbacku. První pro­to­plazmická verze myš­lenky dle všeho přišla na svět 7. 7. 2002. Web­men­tion za­stá­va­jící stej­nou roli je mnohem no­vější.

Jde o bi­zarní krok, tyhle staré vy­ko­pávky (a blo­go­vání jako takové) v pod­statě nikoho ne­za­jí­mají. Jde o malý krůček směrem do RSS světa, o němž jsem tu ne­dávno napsal až příliš moc slov. spíš sym­bo­lický než reálný. Ale co, uvidí se… Vý­sled­kem může být nic nebo spam. Pokud to nikdo na druhé straně drátu, kdo by lin­ko­val tuhle kon­činu, ne­po­u­žije, nevadí. Navíc stále chybí část im­ple­men­tace pin­gbacku, která by kon­t­ro­lo­vala, že ten, kdo tvrdí, že sem od­ka­zuje, sem sku­tečně od­ka­zuje. Přidám ji, jak bude třeba. Teď zatím mám pin­gbacky a web­men­ti­ony pře­smě­ro­vané do RSS, takže se o každém šust­nutí dozvím a když to začne šustit, na­stane čas jednat (viz první od­sta­vec).

Celé je to sou­částí větší snahy plout s prou­dem so­ci­ál­ního webu – hnutí, které se snaží vy­bu­do­vat al­ter­na­tivy uza­vře­ných zahrad ma­jo­rit­ních soc-netů, za­lo­žené na ve­řej­ných pro­to­ko­lech, de­cen­t­ra­li­zaci a fe­de­raci. So­ci­ální síť už dávno máme v podobě ote­vře­ného webu, jen ji tak ne­vy­u­ží­váme.

Pro­zkou­má­vám Fe­di­verse a Acti­vi­ty­Pub, ko­nečně, chtělo by se dodat, po letech kri­tiky uza­vře­ných soc-netů, a musím říct, že jde o za­jí­ma­vou bestii. Je to mnohem mnohem víc než jen další twit­ter klon. Acti­vi­ty­Pub před­sta­vuje po­my­slné žíly ote­vře­ných a ko­o­pe­ru­jí­cích služeb. Můžu si za­lo­žit účet na kte­ré­koli in­stanci a ko­mu­ni­ko­vat s kým­koli jiným na ja­ké­koli jiné in­stanci. Tam nemusí běžet stejný soft­ware, ale nemusí se ani sho­do­vat forma služby – na jedné in­stanci běží mi­k­rob­log à la twit­ter, na jiné Peer­Tube video server, přesto spolu můžou ko­mu­ni­ko­vat a vy­mě­ňo­vat si zprávy. To vede k mír­nému WFT fak­toru, kdy to pro naše mozky vy­cho­vané he­ge­mony ze si­li­con valley nedává in­tu­i­tivní smysl. Jak spolu můžou ko­mu­ni­ko­vat? Jde o výměnu zpráv. Acti­vi­ty­Pub a při­lehlé pro­to­koly de­fi­nují, jak si spolu dvě strany vy­mě­ňují zprávy a jaké ka­te­go­rie zpráv exis­tují, ale ne­ří­kají přesně, co vlastně zna­me­nají a jak mají být in­ter­pre­to­vány. Možná nijak.

V tom spo­čívá jeden ne přímo pro­blém, ale spíš vlast­nost Acti­vi­ty­Pubu – jde o amorfní pro­to­kol, který můžeme při­způ­so­bit svým po­tře­bám. Zá­ro­veň ale chceme být schopni ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ním světem ve stylu každý s každým a bůh ví co na druhé straně běží za soft­ware. Všichni proto dělají více méně to, co dělá Mas­to­don.

To na jednu stranu zna­mená de­gra­daci na nej­nižší spo­lečný jme­no­va­tel, ale na druhou aspoň ur­či­tou formu shody. Navíc pro­tože jde o obec­nou spe­ci­fi­kaci, která ne­chává spoustu bílých míst, člověk musí sle­do­vat vývoj sou­časné praxis. Naivně jsem si myslel, že stačí pře­číst spe­ci­fi­kaci AP, abych věděl, jak ko­mu­ni­ko­vat s AP ser­very. Chyba lávky. Člověk musí mi­ni­málně znát web­fin­ger pro ma­po­vání @uži­va­tel­ských.jmen@server.com na url a po­u­žití ve­řej­ných klíčů. Bez nich s vámi nebude mluvit Mas­to­don a proto jsou nut­ností. Jde tak o meta-spe­ci­fi­kaci, z níž se spon­tánně vyvíjí sku­tečně reálně po­u­ží­vaná norma, trochu jako se HTML rodilo ze SGML.

To by pro dnešek asi sta­čilo, Za­kon­čím to jedním po­stře­hem. I když můžu mít účet kde­koli, dobrý výběr in­stance, na které se za­byd­lím, hraje svou roli. In­stance se ty­picky věnuje kon­krét­nímu tématu nebo zájmu, třeba foss­to­don.org je určený pro free soft­ware po­zi­tivní lid. Můžu se tak vždy pře­pnout do local tajmlajny a hrne se na mě proud zpráv, které jsou ±re­le­vantní k tématu. Je to docela jiný pocit, být v určité ko­mu­nitě a ne soc-netu který je vším pro všechny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz