k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Průzkum bojem

20. 5. 2020 — k47 (♪)

(Od­pusťte mi otče, neboť jsem zhře­šil.)

Říká se, že ne­ga­tivní re­klama je taky re­klama, žejo? Jak moc to ale platí? Proč to ne­vy­zkou­šet? Aspoň trochu.

Plán byl ná­sle­du­jící: Na twit­teru re­a­go­vat na ná­hodné cizí lidí se střed­ním počtem followerů (něco kolem tisíce, min­ma­xo­vat dosah versus škody) a ne­cho­vat se nijak pří­jemně, ne vy­slo­veně bez cíle a bez důvodu začít na­dá­vat, ale agre­sivně útočit a každou větu podat s mi­ni­mem taktu a s ma­xi­mální uráž­kou. Když slovní bahno utichne, chvíli pauzu, smažu tweety, abych cíli dodal pocit, že vyhrál, ale bez blo­ko­vání, abych ne­za­me­zil proudu očí.

Pro­tože to pro­vedu z k48 a altů, kde jsou jen odkazy na články sem & jinak nic, pomocí logů ser­veru můžu měřit, kolik lidí za­zna­me­nalo kon­flikt a chtělo si ověřit, co jim to tam křičí za vola. Když se do­sta­nou sem, můžu pak zjis­tit, jestli se jen zhnuseně oto­čili, nebo si (taky zhnuseně) pro­klikli pár článků. Jde přece o ex­pe­ri­ment v té nej­ne­ga­tiv­nější re­klamě, bez dat jde jen o proud ne­ga­tiv.

Vy­platí se to? Je to dobrý nápad? Ne a ne. Přesto jeden protip: Naťuk­něte silnou a soudrž­nou sku­pinu. Útok na jed­noho bude vnímám sil­něji jako útok na všechny členy in-grupy a reakce bude větší.

Vý­sle­dek? Kon­verzní poměr uni­kát­ních ná­vštěv k ve­li­kosti po­ten­ci­álně do­sa­ži­tel­ného pu­b­lika je asi 0.6-0.9% a skoro nikdo nejde dál než na jeden klik.

I když jsem to nikdy ne­po­tře­bo­val vědět, teď vím, že tyhle šílené ma­né­vry ne­dá­vají smysl, ne­mů­žou fun­go­vat + teď mi při­padá, že mám ne­čis­tou duši & po­tře­buju extra silné vy­mý­tání, abych si zase při­pa­dal jako člověk.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz