k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Koronaparty

29. 4. 2020 — k47

Ve dnech nou­zo­vého stavu, kdy je ve­řejné sro­co­vání ver­bo­ten, dva lidi blíž než dva metry můžou být na místě le­gálně pro­bod­nuti kordem a na návsi je při­pra­vena gi­lo­tina pro kaž­dého, kdo jen po­myslí, že se ukáže na ve­řej­nosti bez roušky, není lo­gis­ticky jed­no­du­ché uspo­řá­dat malou ko­morní oslavu nebo se na ní jen dostat.

Člověk musí znát někoho, kdo zná někoho, ve správný den pod rouš­kou noci vyrazí na cestu ves­nic­kým roz­kla­dem až narazí na roz­pa­da­jící se sto­dolu, která zvenku vypadá jako ja­ká­koli jiná tichá a opuš­těná sto­dola, za­bou­chá na dveře a potom přijde stě­žejní bod ma­né­vru, musí správně od­po­vě­dět na kon­t­rolní otázku. Hlas ze­vnitř za­huhlá, „Je to po­li­cie?“ a když na to odpoví „ne,“ vrata se po­o­tevřou, u vchodu do­stane infuzi krev­ního séra z jed­noho vy­lé­če­ného účast­níka, kte­rého tam stá­čejí jako pípu. Když se nikdo ne­na­kazí, ne­hrozí, že ope­raci vy­š­ťou­rají tra­so­vači kon­taktů z hy­gi­eny.

Uvnitř objeví deset opilců, kteří házejí se­ky­rami, stihli vypít vše­chen al­ko­hol a pus­tili se do dez­in­fekce a ře­di­del. Po­tá­cejí se jako ožra­lové z nějaké irské le­gendy, schop­nost ko­mu­ni­kace míšním ka­ná­lem s vlast­ními kon­če­ti­nami je mi­ni­mální, sekery létají z 80% na cí­lo­vou paletu a za 20% do davu. Jeden opilec možná po zásahu se­ky­rou zemřel, ale ještě si to ne­stihl uvě­do­mit a hází dál.

Není to ide­ální spo­leč­nost, ale v sou­časné si­tu­aci si člověk nemůže vy­bí­rat.

Ale zase tam může náš hy­po­te­tický člověk potkat vrch­ního opra­váře ban­ko­matů pro jižní Moravu a ten začne uka­zo­vat ná­hradní díly do ban­ko­matů, které vozí v kufru, ná­hradní klá­ves­nice, čtečky karet a dáv­ko­vače peněz a vy­svět­lo­vat pří­tomné bez­peč­nostní me­cha­nismy. Náš opilec se tak dozví, že ban­ko­mat je v jádru oby­čejné Win­dows 7 PC a všechny ty ťip-ťop díly, které se zničí při pokusu o ro­ze­brání, jsou při­po­jeny pros­tým USB ka­be­lem.

To bylo docela fajn. Tedy bylo by, čistě te­o­re­ticky, kdyby se něco z toho stalo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz