k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Paradox volby

2. 9. 2020 — k47

I když nás ko­ro­na­vi­rus roz­ve­se­luje už víc než půl roku, stále o něm nevíme vše, co bychom chtěli. Jaká látka může fun­go­vat jako lék? Bude vak­cína efek­tivní? Jaká opat­ření mají nej­lepší poměr cena/výkon?

Ta po­slední otázka stojí za po­zor­nost, pro­tože leží v jádru pa­ra­doxu. Pokud exis­tuje ide­ální cho­vání po­pu­lace, které po­skytne nej­větší možnou ochranu před virem za cenu nejmen­ších eko­no­mic­kých dopadů, jaký je rozdíl, když si to cho­vání vy­be­reme svo­bodně nebo když je na­ří­zeno edik­tem hlav­ního epi­de­mi­o­loga. Obě va­ri­anty vedou ke stej­nému vý­sledku – všichni se cho­vají přesně podle hy­po­te­tic­kého scé­náře a nikdo se ne­u­lejvá. Jaký je tedy rozdíl? Vnitřní mo­ti­vace, možná, blaho lid­stva v mysli nebo diktát efek­ti­vity. Ale je to svo­bodná volba, když vý­sle­dek je iden­tický jako při na­ří­zení? Uti­li­ta­ri­a­nisté by od­po­vě­děli, že sa­motná otázka nedává smysl a záleží jen na mi­ni­ma­li­zaci utr­pení a ma­xi­ma­li­zaci slasti, pro­středky do­sa­žení buď za­tra­ceny.

Na in­ter­netu se tohle všechno zre­du­kuje na ne­pří­liš ele­gantní debatu, jestli máme být víc jako Švéd­sko? Jejich pří­stup byl laxní li­be­rální s mi­ni­mem na­ří­ze­ných opat­ření. Prý se spo­lé­hali na zod­po­věd­nost Švédů. A v tom to je. Spo­lé­hali se, že po­pu­lus sa­mo­volně najde rov­no­váhu, kdy zamezí šíření in­fekce, ale ne­při­škrtí eko­no­miku. Ně­ja­kým způ­so­bem. Při­čemž vel­ko­plošná opat­ření ne­mů­žou do­sáh­nout stej­ného efektu. Našli ekvi­lib­rium, kdy značné množ­ství lidí umřelo (5× víc než svě­tový průměr), takže aspoň v jednom ohledu to nebyl ten ideál, který zatím stále ne­známe.

Ale kdyby ho vi­kin­gové nebo kdo­koli jiný ma­gicky ob­je­vil, jaký by byl rozdíl v tom, kdyby to bylo na­ří­zeno? Pokud je volba, kterou uči­níte dob­ro­volně na­prosto iden­tická jako akce, ke které byste byli do­nu­ceni, je to svo­bodná volba? Je v tom vůbec nějaký rozdíl?

Jediný rozdíl by byly pocity lidí o celé ope­raci, ne fakta nebo ma­te­ri­ální efekt. Ideálu ale ne­mů­žeme do­sáh­nout a oba pří­stupy na­bí­zejí od­lišné páky a mo­ti­vace. Pocity k opat­ře­ním v tom pří­padě hrají velkou roli, stejně jako před­chá­ze­jící názory na to, jestli pra­vi­dla mají platit i pro nebo můžu pod­vá­dět, nebo jestli se jako spo­leč­nost do­ká­žeme or­ga­ni­zo­vat nebo jestli je to každý sám za sebe.


+1: Opat­ření fun­gují velice dobře. Od března jsem nebyl ani jednou na­chla­zený, což je rekord. Podle Nature se le­tošní glo­bální chřip­ková sezóna smrskla o víc jak měsíc, nej­spíš kvůli strikt­ním opat­ře­ním proti šíření re­spi­rač­ních chorob a zvý­šené hy­gi­eně.

+2: (do­da­tek 12/2021)

Vlas­ti­mil Válek: „Otázka, jestli za­ká­žeme nebo ne­za­ká­žeme ve­čírky, zda ome­zíme nebo ne­o­me­zíme ve­čírky, je už ve své pod­statě ne­šťastná. Každý z nás – a i pro­vo­zo­va­telé – by měli myslet na naše děti a na naši bu­douc­nost a měli by omezit ve­čírky. Neměli by ve­čírky po­řá­dat. Není to o tom, co vláda nařídí nebo ne­na­řídí, už nemáme ko­mu­nis­mus, kde musíme čekat na to, kdy nám ÚV KSČ při­káže něco dělat. Máme de­mo­kra­tic­kou spo­leč­nost a každý bychom měli být zod­po­vědný. Mně se nelíbí dotaz, zda mám nebo nemám po­řá­dat ve­čí­rek. Prosím všechny, ne­or­ga­ni­zujte ve­čírky, ne­plá­nujte je, ne­plá­nujte Sil­vestra. Nejde o vás, o váš ve­čí­rek, jde o nás všechny. Mys­lete na nás všechny, mys­lete na naše děti, mys­lete na naše se­ni­ory, mys­lete na naše zdra­vot­níky. Za jeden váš ve­čí­rek může být zhrou­cená ne­moc­nice. Proč chcete, aby vám vláda něco na­ří­dila? Ne­u­míte se chovat se­ri­ózně a slušně sami? Já věřím, že ano, věřím českým ob­ča­nům.“

Pře­lo­ženo do lid­štiny: Nechci vám nic na­ři­zo­vat, ale byl bych rád, kdyby jste se cho­vali, jako kdyby vám byla na­ří­zena jedno kon­krétní cho­vání. Chtěl bych, abyste se z vlastní svo­bodné vůle roz­hodli jedním spe­ci­fic­kým způ­so­bem a to ta­ko­vým, který v ma­xi­mální možné míře zamezí šíření ko­ro­na­viru. Chci do­sáh­nout stej­ného vý­sledku jako kdyby něco bylo cen­t­rálně na­ří­zeno, ale nechci vy­pa­dat jako despota, co něco na­ři­zuje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz