k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Papery

28. 5. 2020 — k47

V po­slední době se moc nemám do psaní tady na k47čku. Není to jen vše­o­becná pa­si­vita, teď to má důvod. Čtu sérii aka­de­mic­kých článků (paperů, jsou v pdf & tvrdí, že byly pu­b­li­ko­vány v ja­kýchsi žur­ná­lech, ale mám je vět­ši­nou ze sci-hubu, tak asi budou legit) o ur­či­tých ob­skur­ních tech­nic­kých té­ma­tech. Nevím jak vy, ale mě vždycky trvá ne­sku­tečně dlouho, než se každým pa­pe­rem pro­kou­sám; i když dis­po­nuji ur­či­tým po­ro­zu­mě­ním tématu, zabere celou věč­nost dostat se na druhý konec & to může jít jen deset an­g­lic­kých strá­nek.

Vy­po­zo­ro­val jsem ta­ko­vou vy­chy­távku, jak rych­leji po­cho­pit quo vadis & ab­sor­bo­vat in­for­mace. Pa­ra­doxně je po­třeba číst dva­krát. Jednou rychle a ze­vrubně a po­druhé pomalu a peč­livě. Ve vý­sledku to může být rych­lejší (tvrdá data nemám, ale aspoň si při­pa­dám, že se méně mučím).

V prvním kole text pře­čtěte co nej­rych­leji, pro­leťte ho tak rychle, abyste měli hrubou před­stavu. Ne­dě­lejte si vrásky, když všemu do­ko­nale ne­ro­zu­míte, pro­tože per­fektní vy­svět­lení může přijít na další stránce. Aka­de­mické texty bývají hutné a pře­kva­pivě špatné ve vy­svět­lo­vání. Na jedné stránce může plout le­do­vec textu, kterým se skoro není možné pro­kou­sat, ale na další může být graf, schéma, kus kódu, pří­klad nebo něco, co pro­blém vy­světlí per­fektně. Když máte štěstí, na­ra­zíte právě na takový blesk v lahvi, který na vše vrhne světlo, když ne, aspoň máte ze­vrub­nou před­stavu o co jde, chá­pete sou­vis­losti a máte po­tu­chu o ur­či­tých nikdy ne­vy­řče­ných im­pli­ka­cích. Pak na­stane čas číst pomalu a peč­livě.

Ne vždy to takhle dělám, ale když ano, buď plá­no­vitě nebo z re­zig­nace, druhé čtení bývá pře­kva­pivě efek­tivní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz