k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Papery 2

23. 8. 2020 — k47

Po­slední dny byly za­svě­ceny studiu, stejná věc se dá říct o po­sled­ních deseti letech, ale týden zpátky to pla­tilo o něco víc než nor­málně. Pře­četl jsem balík aka­de­mic­kých paperů, pře­vážně o LSH, a musím říct, že jde o žánr, který je někdy k zbláz­nění. Někdy si je pře­čtete tři­krát a stále máte jen ml­ha­vou před­stavu, o co jde a o něco menší po­tu­chy, jak přesně nabité in­for­mace apli­ko­vat. Nejde o to, že je plný ne­pro­nik­nu­telné ma­te­ma­tiky, ne­ko­neč­ných důkazů a de­ri­vací, tedy on vět­ši­nou je, ale v tom není pro­blém, ně­kteří autoři jen vy­svět­lují velice špatně.

Pře­čtete si to znovu v před­stavě, že třeba teď na­jdete něco dů­le­ži­tého, co vám uteklo a po čem vše začne dávat smysl. Nic. Za­čnete hledat v od­ka­zech, jestli autoři ne­zmi­ňují, že ně­která dří­vější práce uvádí stě­žejní myš­lenku, která je tady jen roz­ve­dena. Nic. Všechno je nové, uve­dené v pdf, na které právě zíráte. Všechno je to jen velice špatně vy­svět­leno. Jak to fun­guje? Ze­vrubně tuším, ale vy­svět­lit bych to ne­do­ká­zal. A právě pře­dání zna­lostí třetí osobě je hlavní test, jestli člověk ma­te­riál po­cho­pil. Tak nic. Na tohle nemám mozkové buňky. Od­klá­dám.

Na­proti tomu jiné papery jsou svěží a per­fektně jasné, taky plné důkazů, vzorců a nikdy ne­kon­čí­cích de­ri­vací pře­té­ka­jí­cích do apen­dixů a apen­dixů apen­dixů, ale po první pře­čtení tématu per­fektně ro­zu­míte. Ještě než se za­čnete pro­bí­rat de­taily, ro­zu­míte ma­te­ri­álu v in­tu­i­tivní rovině a každé spe­ci­fi­kum pak zapadá a obo­ha­cuje tento in­tu­i­tivní obraz. Možná v tom má prsty, že mě vy­ho­vuje víc cesta od praxe k teorii, od spe­ci­fic­kého k abs­trakt­nímu a ne naopak – nejdřív kon­krétní pří­klad, který můžu hlavou pobrat a pak se na tuto kostru na­ba­lují svaly teorie, po­drob­ností a de­tailů.

Pří­stup bez mo­ti­vu­jí­cího pří­kladu, kdy se začne ně­ko­lika de­fi­ni­cemi a z nich se začne něco od­vo­zo­vat bez vi­di­tel­ného spo­jení s tím, k čemu se chceme (nebo můžeme) dobrat, je peklo.

Ukažte schéma, ukažte schéma pro­cesu, ukažte pseu­do­kód al­go­ritmu, uveďte pří­klady, na­črt­něte velice hrubý obraz, možná nad tím ge­ni­ální aka­de­mici ohrnou nos, ale pro ne­vzdě­lance jako já to je po­žeh­nání.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz