k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pravidla efektivní paniky

23. 2. 2020 — k47

Sta­čilo 200 na­ka­že­ných, 7 mrtvých a 50000 lidí v ka­ran­téně aby Itálie přešla do módu plné paniky. V oče­ká­vání ka­ran­tény & pro­blémů Ita­lové za­ú­to­čili na su­per­mar­kety a vy­kou­pili, co se dalo.

Pokud chcete být ve své panice úspěšní (ať už je de­fi­nice úspě­chu ja­ká­koli), musíte na to jít chytře & musíte plá­no­vat. Pro­blém s ma­so­vou hys­te­rií spo­čívá v tom, že v ní nejste sami. Spolu s vámi pa­ni­kaří půlka země a všechno vám kazí. Chcete na­kou­pit zásoby jídla, ge­ne­rá­tor, benzín, filtr na vodu, velkou lopatu o ve­li­kosti man­želky, malou lopatu ve­li­kosti dítěte a pis­toli s jedním ná­bo­jem? Když ne­plá­nu­jete, všichni ostatní, kteří dělají to samé, vám to zkazí.

re­spi­rá­tor, stejná tech­nika jako tohle

To se uká­zalo, když se ko­ro­na­vi­rus ve velkém rozjel v Číně a lidé u nás v Re­pub­lice mezi horami, kde ani o měsíc poz­ději není re­gis­tro­vána jediná nákaza, z lé­ká­ren vy­bra­ko­vali zásoby roušek. Kdo byl chytrý a plá­no­val, na­kou­pil ochranné po­můcky o dva dny dřív, jen co začaly pro­sa­ko­vat první zprávy, že se v Číně něco děje.

Takže když se teď masově zá­so­bují v Itálii, je čas pro or­ga­ni­zo­vané pa­ni­káře dělat to samé tady. Epi­de­mie se even­tu­álně roz­jede i u nás, to začíná být stále víc a víc jasné. Erupce nákaz v Ja­pon­sku, Jižní Korei, Íránu, Itálii a na palubě Di­a­mond Prin­cess pře­jí­mají, že COVID-19 jen tak ne­zmizí a ne­po­daří se ho na 100% izo­lo­vat a zkro­tit. Nej­spíš bude jen otáz­kou času, kdy se první clus­ter objeví i v Re­pub­lice. Jestli se to stane a jestli si můžeme vzít po­na­u­čení z ostat­ních zemí, bude ná­sle­do­vat ka­ran­téna ob­lasti (de­se­ti­ti­síce lidí v pří­padě Evropy, de­sítky mi­li­onů v pří­padě Číny) a plošné tes­to­vání, které odhalí tucty a možná i stovky pří­padů. V té chvíli, kdy za pár dnů počet na­ka­že­ných vy­le­těl z nuly do tří cifer, bude už pozdě pa­ni­ka­řit. Jednou v tom všichni a vy ne­mů­žete pa­ni­ka­řit efek­tivně a úspěšně. Náš sou­časný systém zá­so­bo­vání má jen malé re­zervy. Je to tak lev­nější a vždycky nám přijde nová várka zboží z Číny včas… sakra.

Takže, když pů­jdete příště do krámu, při­hoďte do košíku pár kon­zerv a tucet ki­lo­vých balíků té nej­lev­nější rýže (jde o jednu z nej­e­fek­tiv­něj­ších po­tra­vin, co se ceny za ka­lo­rii týče + vydrží), ať aspoň vy­pa­dáte, že se při­pra­vu­jete na ná­běžné hraně křivky. Nebude to mí žádný účinek, ale aspoň ať vy­pa­dáte, že jste u kor­mi­dla.


+1: Jinak mi při­padá pří­hodné, že víc jak 300 pří­padů v Jižní Korei je spo­jeno s křes­ťan­ským kultem Sinč­chon­dži, jehož ná­sle­dov­níci věří, že za­kla­da­tel je vtě­le­ním Krista. Docela to sedí k idi­o­cii a ne­smys­lům bib­lic­kého zje­vení o konci dnů. Je­ží­šovi vy­chá­zejí pla­meny z očí, nohy má jako roz­ta­ve­nou mosaz, v ruce drží sedm hvězd a z úst mu vy­chází meč.

+2: Nej­větší pro­blém bude pře­tí­žení zdra­vot­ního sys­tému. Podle čísel z Číny je ±5% pří­padů váž­ných a po­tře­buje in­ten­zivní péči a podle toho, co jsem vy­de­du­ko­val od dok­torů, těch nemáme moc a vět­šina je ob­sa­zena běž­nými pa­ci­enty, pro­tože mi­ni­mální re­zervy. I tady platí, že se vy­platí one­moc­nět brzo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz