k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Strategie pro pandemie

2. 2. 2020 — k47

Jeden malý life-hack: Až ko­ro­na­vi­rus vy­pukne ve velkém i u nás, ide­ální je one­moc­nět mezi prv­ními. Těžké pří­pady po­tře­bují in­ten­zivní péči a plicní ven­ti­laci a lo­gicky, když tu bude třeba 20000 pří­padů, možná se na všechny nemusí dostat. Ale když jste vy­chyt­ralý pa­ci­ent číslo jedna, máte všechnu zdra­votní péči jen pro sebe a pak, když lé­kař­ský systém ko­la­buje pod ná­po­rem ne­moc­ných, jste buď mrtví nebo jste se uzdra­vili, imu­nitní systém je při­pra­ven & tělo vám pře­téká pro­ti­lát­kami za­cí­le­nými na 2019-nCoV. Podle ak­tu­ál­ních sta­tis­tik je počet úmrtí stejný jako počet uzdra­ve­ných, takže to nemůže být horší než 50/50 (ak­tu­ální odhady úmrt­nosti ko­lí­sají kolem 2%, ale nej­spíš bude ještě menší).

Nicméně, ko­men­ta­riát na soc-netech si je zcela a ne­o­chvějně jistý, že Čína lže a uvádí dras­ticky zkres­lená čísla o po­čtech na­ka­že­ných a mrtvých. Musí. Jsou to ko­mu­nisti a ko­mun­sti vždycky lžou.

#černobílá

Ne­pro­pa­dám iluzi, že si rudá Čína extra za­kládá na pravdě a jejich vztah k re­a­litě není pri­márně pro­pa­gan­dis­tický, ale nemáme v rukách jasné důkazy. Nevíme jistě a přijde mi ne­vhodné spřá­dat kon­spi­rační teorie. Vy­svět­lení může být prosté a to, že na­pří­klad jejich ne­moc­nice ne­stí­hají. Ne­stí­hají léčit, ne­stí­hají tes­to­vat, ne­stí­hají vy­hod­no­co­vat a proto jsou čísla zkres­lená a ne­kom­pletní. Je to jedna z mož­ností a nebudu tvrdit, že to je tak nebo tak. Jen nevím. Navíc (jak jsem se do­zvě­děl) Čína nemá ve­řejné zdra­vot­nic­tví a mnoho lidí nemusí (zase spe­ku­lace) dojít k dok­to­rovi, pro­tože na to nemají po­třebný obolus a tak se ne­do­sta­nou do sta­tis­tik.

Názory, že to musí být gi­gan­ticky, ka­ta­stro­ficky horší než ofi­ci­ální pra­meny uvá­dějí, se na soc-netech opírá o pocity. Někdo něco natočí. Někdo další video pře­po­šle, ne­u­vede kon­text. Někdo další usoudí, že to musí mít něco spo­leč­ného s ko­ro­na­vi­rem a zasadí to do Wu-chanu. Všechna ta videa, kde fu­ne­bráci v atom­bor­de­lech vy­ná­šejí mrt­volu v pytli, to je těžký ma­te­riál a taky jsem jich pár viděl. Vypadá to strašně dra­ma­ticky, ale ze­mřelý nemusí mít nic spo­leč­ného s ko­ro­na­vi­rem. Zase, v Číně zemře každý den asi 30000 lidí a v ka­ran­tén­ních měs­tech, kde jim zdra­vot­nic­tví ucpala ne­na­dálá ka­la­mita a ne­stí­hají, pro ně­které z nich při­jdou zá­chra­náři v atom­bor­de­lech pozdě a ven vy­ne­sou pytel. Pro ko­men­ta­riát to zdálky vypadá jako další oběť ko­ro­na­viru a další důkaz, že 362 mrtvých není víc než sprostá lež. Ne­ří­kám, že to je tak nebo tak, ale dovedu si před­sta­vit při­ja­telná al­ter­na­tivní vy­svět­lení.

Cel­kově je těžké najít sílu pa­ni­ka­řit. Na světě zemře ±0.8% lidí ročně (61.6 mi­li­onu), u nás 1.5% (160000) a nějaká pan­de­mie ne­pů­sobí zase tak ka­ta­stro­ficky. Já vím, já vím, ty při­ro­zené pří­pady mají z větší částí od­slou­ženo, pan­de­mie zabíjí i ty, je­jichž čas ne­na­de­šel. Na osobní úrovni – můžete to odnést vy nebo někdo koho mi­lu­jete – to působí stra­ši­delně, ale sta­tis­ticky se nemůžu zbavit dojmu, že i ta nej­čer­nější va­ri­anta bude zá­ro­veň tragé­die a zá­ro­veň nuda-nuda. Hoď si kost­kou a odjeď do za­pa­da­jí­cího slunce…

+1: The New Co­ro­na­vi­rus Is a Truly Modern Epi­de­mic

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz