k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Otevřeli cyklostezku

5. 1. 2020 — k47

Od po­sledně došlo k ote­vření nového úseku cyk­los­tezky. Jde jen něco málo přes ki­lo­metr a půl, a i když se tep­lota držela zlomek stupně nad nulou, bylo tam plno. Někdo jezdil na ko­leč­ko­vých brus­lích, někdo venčil psa, někdo se vracel domů. Asi to bude mít něco spo­leč­ného s pros­tým faktem, že i v ma­ličké ves­nici jako je tahle, vět­šina ven­kov­ního pro­storu patří autům. Schází směr, kudy se můžete jenom tak projít ki­lo­metr tam a ki­lo­metr zpátky. Tedy jeden ano, ale to se bro­díte po kolena blátem, a pak další, ale to se bro­díte po kolena štěr­kem. Takže asi každá štreka hlad­kého as­faltu, kde se o pro­stor ne­mu­síte pře­ta­ho­vat se sto­do­lami na ko­leč­kách, si oka­mžitě najde svou kli­en­telu. Jestli to tak sku­tečné je a nejde o do­časný jev, po­tvr­zuje to staré moudro, že jestli chcete, aby lidé vy­u­ží­vali mo­da­litu X, po­stavte pro ní in­frastruk­turu.

Navíc teď, když upro­střed noci do­stanu chuť hltat ki­lo­me­try, můžu tuhle chuť uspo­ko­jit v bez­peč­ném ko­ri­doru. Jediný pro­blém je, že se tam po­hy­bují lidi & po­tře­buju zvonek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz