k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vše, co si myslíte, že víte, asi není pravda

11. 9. 2020 — k47

Jedna z nej­lep­ších strá­nek na wiki je seznam myl­ných před­stav, které lidé často mají. Jde o na­prosto per­fektní po­čtení: Seznam po­lo­žek stručně vy­vra­ce­jí­cích daný mýtus, který zá­ro­veň slouží jako roz­cest­ník, pokud nutně po­tře­bu­jete vědět víc a cítíte, že vám v životě chybí de­tailní in­for­mace o tom, že ko­jenci sku­tečně cítí bolest. To je jeden z mýtů, kte­rému někdo na světě věří. Pravda, zní to, jako něco z chro­nicky una­ve­ného mozku všech nových matek světa, které se čtyři měsíce ne­vy­spaly a tohle je jen vetchá ra­ci­o­na­li­zace, jejíž plná verze začíná slovy „vážený soude“.

Jde o nej­lepší po­čtení a zá­ro­veň nej­horší způsob, jak trávit čas, když máte sklony k pro­kras­ti­naci. Do téhle info-bažiny můžete snadno za­pad­nout na pár dnů nebo tam strá­vit všechny večery až do vánoc, těch le­toš­ních nebo možná jiných, pro­tože kdo ne­po­tře­buje vědět, že slovo „idiot“ v an­tic­kém Řecku ozna­čo­valo běžné občany, kteří nebyli stát­ními úřed­níky a teprve poz­ději se po­stupně změ­nilo v termín pro laika, pak pro ne­vzdě­lance a na­ko­nec ve slovo pro hlu­páka nebo men­tálně po­sti­že­ného člo­věka. To přece po­tře­bu­jete vědět. To po­tře­bu­jeme znát všichni. Co bychom to byli za hrozné mi­so­musy?

Vi­kin­gové ne­no­sili helmy s rohy. Víme. Marie An­to­i­netta ne­řekla „ať jedí koláče“. Víme. Podoba Santy Klause nebyla vy­tvo­řena firmou coca cola. Víme. Zlaté rybky nemají ko­micky krát­kou paměť. Víme. V pří­rodě nic jako „alfa“ vlk ne­e­xis­tuje. Moč není ste­rilní. Víme. Víme. Myši nemají sýr nijak extra v oblibě a pre­fe­rují sladké. Víme. Ve spánku ne­spo­ly­káme ob­rov­ské množ­ství pa­vouků. Víme. Nic jako fo­to­gra­fická paměť ne­e­xis­tuje. Víme. Určitě si tam každý najde něco svého, čemu mylně věřil.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz