k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Mluvíme o tom samém?

17. 3. 2020 — k47

Ho­mo­nyma jsou slova, která se stejně píší a stejně zní, ale mají různé vý­znamy. Tomu každý, kdo někdy použil lidský jazyk, rozumí. Na­proti tomu mi při­padá, že jedna po­dobná věc, že spoustě lidem uniká. Čísla. Různé po­hledy můžou mít za ná­sle­dek, že jedno číslo má velice roz­dílné vý­znamy. A mnoho z nich je ne­prav­di­vých.

Ne­mlu­vím teď o tri­vi­a­li­tách jako pro­cento nebo pro­centní bod. Ty stačí jednou vy­svět­lit a je vy­sta­ráno. Ne. Mám na mysli přesná nu­me­rická fakta o kte­rých všichni sou­hla­síme, co ozna­čují, jako třeba počet obětí nového ko­ro­na­viru.

Dle ne­ko­nečné moud­rosti wi­ki­pe­die to teď je 7467 obětí. Může jít o ne­kom­pletní údaj, možná je zá­měrně zkres­lený, ale všichni sou­hla­síme, co zna­mená: 7567 lidí se na­ka­zilo a na ná­sledky COVIDu ze­mřelo. Co na tom může být ne­jas­ného? V zá­vis­losti na in­ter­pre­taci, zna­los­tech a in­for­mo­va­nosti to může být velice dobré číslo nebo velice, velice zlé.

Ale než se k tomu do­stanu, vezmu to od­boč­kou přes počty na­ka­že­ných. Tady do hry vstu­puje i různé de­fi­nice a jejich ne­přesné po­u­ží­vání, které jako v pří­padě pro­cent a pro­cent­ních bodů, můžou zna­me­nat velice různé věci. Na­pří­klad média hlásí něco ve stylu „počet na­ka­že­ných stoupl na X“. Tomu se dá ro­zu­mět přímo, že u nás máme X na­ka­že­ných a nikoho dal­šího. De­fi­nice je ale jiná, jde o počet po­tvr­ze­ných pří­padů, sku­tečný počet za­hr­nu­jící i ty, které jsme zatím ne­vy­š­ťou­rali, bude vyšší. Jak moc? Něco mezi X a po­pu­lací Re­pub­liky, spíš někde u dolní hra­nice. Na přesné de­fi­nici záleží, dras­ticky mění význam. V tomto pří­padě vzbu­zuje větší obavy, ale nemusí tomu tak vždy být. Když počet na­ka­že­ných na­jed­nou vy­skočí o 57%, jak se u nás stalo 15.3., ne­zna­mená to, že máme o tolik víc in­fi­ko­va­ných a apo­ka­ly­psa nám dýchá na ramena, jen jsme je našli. Sku­tečný nárůst bude po­ma­lejší.

Čísla sednou na různé in­ter­pre­tace. Mnoho z těchto ale má k do­ko­na­losti daleko. Stejně jako ně­kteří po­blouz­něnci věří, že země je pla­catá, pro­tože se po­dí­vají z okna a nevidí žádné za­ku­la­cení, jsou i tyto in­ter­pre­tace příliš naivní a ne­kom­pletní.

Někdo řekne: „COVID-19 o život při­pra­vil 7497 lidí, chřipka kaž­do­ročně zabije půl mi­li­onu, tak v čem je pro­blém?“ V ex­po­nen­ci­ál­ním šíření. Může být pravda, že právě teď je počet obětí ve srov­nání s ostat­ními cho­ro­bami, kterým lid­stvo čelí, re­la­tivně malý, ale to nemusí dlouho vy­dr­žet. 7000 dnes může zna­me­nat možná 100000 za měsíc a milion za dva, když nic ne­pod­nik­neme. Vý­chozí údaj je stále stejný, závěry se zá­sadně liší, když číslo bereme jako sta­tický údaj, který se změní jen málo nebo jako bod na ex­po­nen­ci­álně ros­toucí křivce.

Ti, kteří říkají, je to jen chřipka, X, Y a Z zabije x-krát víc, mají pravdu (kromě toho, že je to jen chřipka, což není), mají pravdu, v tento oka­mžik. Ale tahle (dez)in­ter­pre­tace není kom­pletní a ani uži­tečná.

Na to na­va­zuje jeden pa­ra­dox, který může být fa­tální: S he­ro­ic­kým úsilím se nám podaří pan­de­mii po­tla­čit a udržet počet obětí re­la­tivně malý. To po­skytne nu­me­ricky ne­gra­mot­ným rejpa­lům munici pro sar­kas­tické po­známky v duchu „To bylo hodně povyku pro nic. Vždyť jsem to říkal, že je to jen taková nor­mální chřipka.“ Po­zor­nost a ini­ci­a­tiva se vy­tratí a pak na podzim, když se ko­ro­na­vi­rus vrátí, nás za­stihne se sta­že­nými kalho­tami.

Všechno v velké části záleží na tom, jak dobře po­pu­lus po­ro­zumí pre­zen­to­va­ným datům.


+1: Další za­jí­ma­vým po­hle­dem je počet na­ka­že­ných na milion oby­va­tel. Cekový počet v dané zemi nepoví celý příběh. Je­de­nác­ti­mi­li­o­nový Wu-chan měl 50 tisíc po­tvr­ze­ných pří­padů, tedy každý 220. člověk, ale mohlo to být 2× tolik).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz