k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

No rest for the wicked

29. 5. 2020 — k47

Není čas a/nebo ener­gie psát. Má dva důvody. Jednak jsem zas na kole začal jezdit ko­lečka kon­čící víc jak sto metry ver­ti­kál­ního stou­pání a po tom si vždy při­pa­dám vy­šťa­vený. V ab­so­lut­ních čís­lech nejde o extra výkon, ale nejsem na to zvyklý. Tělo dvě hodiny po ná­vratu začne pomalu pře­chá­zet do úspor­ného režimu.

Jak jsem před ně­ja­kou dobou po­čí­tal, vy­stou­pat jeden metr pře­vý­šení spálí ±jednu ka­lo­rii bi­o­lo­gické ener­gie. Když vy­stou­pám 200 metrů, spálím 200 ka­lo­rií, což je shodou tolik jako jedno ma­ličké balení su­še­nek bebe dobré ráno. Tyto kal­ku­lace ne­za­po­čí­tá­vají ostatní odpory, které je třeba na kole pře­ko­nat, ale i tak to není moc.

Za druhé v tom má prsty něco dal­šího – pro­zra­dím jen tři klí­čová slova: PHP, jazyk D1LSH. Není čas na nic jiného.

Pů­vodně jsem tuhle vy­cpávku chtěl za­pl­nit dalším fo­ce­ním kachen. Cestou z █████████████████████████████████████████████ na bi­dýl­kách na ryb­níce po­stá­valy kachny. Zdálky & v rych­losti to vy­pa­dalo jako docela pří­jemná scéna. Když jsem se ale vrátil zpět na místo činu s fo­ťá­kem, od­le­těly. Tak proto tyhle plky bez pointy…


  1. Pro­gra­mo­vací jazyk D se mi velice líbí. Jde ve své pod­statě o ekvi­va­lent C++ (sta­ticky kom­pi­lo­vaný, tem­plate me­ta­pro­gra­mo­vání a tak po­dobně), ale pod rukama působí ne­u­vě­ři­telně lehce, jako skrip­to­vací jazyk. Žádné velké kom­pli­kace a syn­tak­tické ve­le­toče, když chci něco udělat, ta nej­pří­mější cesta je velice či­telná a velice rychlá.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz