k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Tenhle koronavirus ti nikdo neuvěří

4. 5. 2020 — k47

V prů­běhu let jsem tu opa­ko­vaně vy­chva­lo­val film Con­tagion. Mi­lo­val jsem jeho ne­u­tu­cha­jící op­ti­mis­mus, že do­ká­žeme i ob­rov­skou krizi pře­ko­nat ko­o­pe­rací. Když nám pak lhos­tej­nost kosmu na­dě­lila sku­teč­nou pan­de­mii, bral jsem ho jako světlo naděje: Všechno bude v pohodě, máme za zády ob­rov­skou sílu me­zi­ná­rodní ko­o­pe­race. Ale re­a­lita často bývá po­div­nější než fikce. Ně­které aspekty naší ko­lek­tivní reakce byly po­měrně – jak to říct? – za­jí­mavé.

Teď nemám na mysli málo známá fakta o in­fekč­ních cho­ro­bách nebo třeba to, že i když pan­de­mie běží ně­ja­kou dobu naplno, přesto spoustu věcí ne­známe: Jak moc je in­fekční? Jaké je R0? Jaká je sku­tečná smrt­nost? Kolik pří­padů projde bez po­všim­nutí? Jak velkou roli hrají asympto­tičtí pře­na­šeči? Jak dlouho před pro­puk­nu­tím symptomů je člověk na­kaž­livý? Jaké jsou všechny symptomy? Má cho­roba dlou­ho­dobé ná­sledky? Vy­bu­duje si člověk imu­nitu? Na jak dlouho? Na všechno máme odhady a modely, které se po­stupně zpřes­ňují, ale ani po mě­sí­cích nevíme na­prosto přesně. Teprve ne­dávno se ob­je­vily zprávy, že COVID vy­vo­lává krevní sra­že­niny v mla­dých lidech, CDC při­dala pět nových symptomů a sku­tečná čísla odhalí až kom­bi­nace sé­ro­lo­gic­kých studií a cel­kový nárůst počtů ze­mře­lých. Jak dlouho a jak velké zů­stá­vají in­ter­valy ne­jis­toty, bylo aspoň pro mě pře­kva­pivé.

O tom teď nechci mluvit. Chci mluvit o všem ostat­ním. Autor scé­náře Con­tagi­onu v jednom roz­ho­voru řekl:

I would have never ima­gi­ned that the movie needed a “bad guy” beyond the virus itself. […] If you were wri­ting it now, you would have to take into ac­count the blun­ders of a disho­nest pre­si­dent and the po­li­ti­cal party that sup­ports him. But any good studio execu­tive would have pro­ba­bly told us that such a cha­rac­ter was unbe­lie­va­ble and made the script more of a dark comedy than a thriller.

Kdyby scénář napsal podle le­toš­ních udá­lostí, v dobách, kdy spo­jení „Trump pre­zi­den­tem“ bylo jen simp­so­nov­ský vtip, by to všichni měli za Stran­ge­lo­vov­skou temnou ko­me­dii.

Vez­měte si třeba vše­o­becně ne­ko­or­di­no­va­nou a opož­dě­nou reakce ne­při­pra­ve­ných států, která byla na denním po­řádku skoro všude jen s ně­ko­lika málo vý­jim­kami. Gar­ni­tura Spo­je­ného Krá­lov­ství plá­no­vala obě­to­vat pár set tisíc lidí, jen aby ne­mu­sely být pod­nik­nuty žádné kroky. Trump dal na slova šar­la­tánů, ig­no­ro­val od­bor­níky, pro­tla­čo­val ne­o­vě­řené léky, navrhl infúzi dez­in­fekce a snažil se krizi zvlád­nout jen svým cho­robně krát­ko­zra­kým in­stink­tem. USA byly za­sa­ženy ko­micky ne­při­pra­vené, do­slova z kalho­tami na půl žerdi a hlavou v písku. Čínská pro­pa­ganda me­zi­tím pra­co­vala na 110% a režim efek­tivně zís­ká­val soft power. Byl to straš­livý zmatek. Nějaký bych čekal, ale roz­hodně ne tolik způ­so­be­ného vlastní vinou, lax­ností a od­mí­tá­ním se při­pra­vit.

Film také no­to­ricky po­strá­dal čistě sym­bo­lické ri­tu­ály, které od­vra­cejí po­zor­nost od ma­te­ri­ál­ních změn. Mám na mysli pra­vi­delný ve­řejný po­tlesk pro zdra­votní sestry a dok­tory v Bri­tá­nii. Pr­vo­řadý účinek na mo­rálku zdra­vot­ního per­so­nálu je fajn. Všichni vy­já­dří, že lékaře pod­po­rují a váží si jejich práce, ok, ale ve své pod­statě jde o prázdný rituál a jeho dru­ho­řadé účinky jsou ne­ga­tivní. Všichni můžou něco udělat, aniž by dlou­ho­době cokoli změ­nili. Je to jen o málo lepší než online ko­men­ta­riát, který se modlí za lidi po­sti­žené pří­rodní ka­ta­stro­fou. Pěkné, ale hmotná pomoc by byla efek­tiv­nější. Být po­zi­tivní ne­mů­žeme mít nikomu za zlé, přesto dlou­ho­do­bým cílem by měla být změna ma­te­ri­ální si­tu­ace. Lékaři ris­kují proto, že vláda se­lhala a nebyla je schopna ade­kvátně ochrá­nit. Proto je for­mu­jící se na­ra­tiv lékařů jako hrdinů tak ne­bez­pečný – hr­di­nové jsou hr­di­nové, pro­tože ris­kují všechno pro ostatní – tohle jsou ale dok­toři, pro­fe­si­o­ná­lové, kteří by se nikdy neměli v této si­tu­aci na­chá­zet. Rituál tak za­stírá po­třebu pod­nik­nout víc než tles­kat a cítit zá­stup­nou hrdost, učinit ma­te­ri­ální změny, fi­nan­co­vat vy­kr­vá­ce­nou NHS a dohnat ty, kteří svou ne­dba­lostí si­tu­aci za­vi­nili, před spra­ve­dl­nost.

Po­slední za­jí­ma­vostí je exis­tence prep­perů – pa­ra­no­iků, kteří strá­vili věč­nost a utra­tili maj­lant bu­do­vá­ním bunkrů plných kon­zerv a zbraní. Ti by měli být nej­lépe při­pra­veni zůstat doma a počkat, až pan­de­mie pře­stane. Přesto, oni kou­pili to­tální apo­ka­ly­psu, ve které se stanou krá­lové sme­tiště, ale do­stali mírné zpo­ma­lení spo­leč­nosti. Všechno více méně fun­guje, zbraně není třeba vy­ta­ho­vat. Pro pře­žití po­tře­bu­jeme jídlo, vodu, teplo a teprve pak možná pro­středky jak se po­sta­rat, aby vám první tři věci někdo ne­chtěl sebrat. Prep­peři to vzali od konce a začali na­ku­po­vat zbraně a při­pra­vo­vat se na kom­pletní rozpad spo­leč­nosti, kdy budou všichni proti všem, kdy se bude ra­bo­vat a krást, na­stane chaos a z lidí se stanou zví­řata. Me­zi­tím, když se trable objeví na obzoru, lidé začnou spo­lu­pra­co­vat. Jedině, když všichni táh­neme za jeden provaz, můžeme uspět. Takže ani pan­de­mie ko­ro­na­viru ne­o­spra­ve­dlní bujné pa­ra­no­idní fan­ta­zie.

Takže tak, svět je divný a ru­tinně předčí po­divné fikce. Ale na druhou stranu v Číně pro­pa­go­vali pre­pa­rát tra­diční me­di­cíny (tj. ne­ú­činné), který ob­sa­ho­val zla­tici neboli for­sy­thii. V Con­tagi­onu fa­lešný lék pro­pa­go­vaný an­ta­go­nis­tou/kon­spi­rá­to­rem, také ob­sa­ho­val tuhle rost­linu. Takže aspoň tohle tre­fili.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz