k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na hladině rybníka

21. 7. 2020 — k47

Pomalu se ze mě stává mix po­ma­te­ného pous­tev­níka & bláz­ni­vého brou­ko­mila. Letos jsem ab­sol­vo­val všeho všudy šest cest v do­prav­ních pro­střed­cích, které nejsou po­há­něny lid­skou silou a když na zemi za­hlédnu stvo­ření s 6+ nohama, zvednu ho, abych se po­dí­val zblízka. K47čka za­chy­cuje tuto pro­měnu v příliš mnoho slo­vech. Značná část ak­tu­a­li­zací se nese v duchu: Po­dí­vejte, jaký hnus jsem vy­fo­til.

Takže zase: Po­dí­vejte jaký hnus jsem vy­fo­til.

Brus­lařka obecná (Gerris la­custris)

Jde o mladou brus­lařku obec­nou cu­pi­ta­jící po hla­dině ryb­níka. Fotka za moc ne­stojí, ex­po­zice byla příliš vysoko, ne­tre­fil jsem focus a z ně­ja­kého důvodu clona zů­stala ote­vřená na f/5.6 na­místo ide­ál­ního f/11 (proto to za­ostření trochu mimo), bla, bla, bla. Velice mě pře­kva­pilo něco jiného. Když jsem se na fotku díval na po­čí­tači, všiml jsem si, že kolem brus­lařky plavou takoví malí tiplíci. Sama není příliš velká a tihle plavci musejí být do­slova mi­k­ro­sko­pičtí. Co jsou zač? Pr­votní myš­lenka byla, že jde o dět­skou-formu po­táp­níků, kte­rých je ten rybník taky plný. Tak to nej­spíš nebude, po­táp­níci pro­chá­zejí stá­diem larvy. Tak Možná čer­s­tvě vy­líhlé larvy ně­ja­kého po­táp­níka? Nevím.

Právě tohle je důvod pro­měny v pous­tev­níka/po­zo­ro­va­tele hmyzu – všechno je ne­u­vě­ři­telně za­jí­mavé, když se na to po­dí­váme zblízka. A v pří­padě brouků to platí do­slova.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz