k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Můra v karanténě

16. 4. 2020 — k47

Tak co, jak vám jde ka­ran­téna? Já dneska vy­táh­nul dítě z potoka a vy­fo­til můru na okně. Dítě pře­žilo bez úhony, jen po­kryté bahnem a můra je pí­ďa­liča jablo­ňová.

Jo, byl to nabitý a hek­tický den, stih­nul jsem vy­ko­nat celé dvě ak­ti­vity, které ne­vy­ža­do­valy příliš času. Už ně­ja­kou dobu chci na k47čku napsat něco zá­sad­něj­šího, mám témata, ně­které z části na­klepnuté, ale jsem tak ne­u­vě­ři­telně líný. Je to per­fektní.

Z in­ter­netů pro­sa­kují zkazky o tom, že lidé v izo­laci cítí, že ne­dě­lají dost, že marní čas, že jsou ne­pro­duk­tivní a cítí proto vý­čitky, dávají si za vinu vlastní ne­ak­ti­vitu; něco by měli dělat, něco musejí dělat, když teď mají tolik času, tak by to přece mělo být, tak to fun­guje, tak to musí být.

Nic ta­ko­vého ne­cí­tím. Ne­dě­lám nic a při­pa­dám si u toho fan­tas­ticky. Teď je vše do­vo­lené a proto si také můžete vy­zkou­šet ex­trémní lenost. A když říkám ex­trémní, myslím do­o­pravdy ex­trémní. Kdo se po­tře­buje týden mýt, když jste stejně furt doma a není kolem nikdo, koho by ob­tě­žo­val při­ro­zený odór? Kdo musí nosit víc jak jeden kus ob­le­čení, pro­tože ditto? Kdo po­tře­buje jíst víc než ne­na­krá­jený chleba se sri­ra­chou? Kdo vás nutí dělat víc než na­prosté mi­ni­mum nutné pro udr­žení při životě? Nikdo. Nebo spíš všichni, celá spo­leč­nost a její normy.

Ale teď panuje vý­ji­mečný stav, rutina byla na­ru­šena a do­stali jsme po­vo­lení ex­pe­ri­men­to­vat s sebou samými. Teď je ide­ální čas najít nové já. Třeba to, které je ne­u­vě­ři­telně líné, jen občas vy­táhne dítě z potoka.


+1: Kdy­byste po­tře­bo­vali zabít pár hodin, komik Al Murray a his­to­rik James Holland už rok vy­sí­lají pod­cast We Have Ways of Making You Talk o druhé svě­tové válce. Ten vydrží na pár le­ni­vých dnů, pokud se tedy pře­ne­sete přes fakt, že vět­šina pod­castů je ne­zá­živný zmatek, který ne­stojí za nic a tohle taky není žádný extra kousek. Jediné dva, které za něco stojí jsou po­cho­pi­telně The BugleNSTAAF

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz