k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Mrtvý pták

17. 8. 2020 — k47

Když jsem se ráno vy­va­lil ven s lap­to­pem v jedné ruce, hrnkem kafe v druhé a hrnkem čaje v třetí, abych se někde usadil & po­su­nul hra­nice, čeho je tech­no­lo­gie schopná, při­ví­tal mě pták. Ležel na dlažbě & podle kon­cen­t­race much a dal­ších lé­ta­jí­cích ná­vštěv­níků to vy­pa­dalo, že nej­lepší dny měl de­fi­ni­tivně za sebou.

Dal jsem mu stejný pohřeb, jaký doufám, že se do­stane i mě: Za­ba­lit do pytle na od­padky a za ne­u­stá­lého sa­lu­to­vání ho slav­nostně hodit do po­pel­nice.

V po­sled­ních dnech si při­pa­dám nějak kre­a­tivně mrtvý. Může v tom mít prsty změna ži­vot­ního stylu (ne­sou­vi­se­jící po­známka: motto k47čky by mělo být „li­festy­lový web někoho, kdo nemá ani style, ani life“), ale ta trvá týdny, ne věč­nost tvo­ři­vého sucha. Už roky jsem ne­na­psal víc než pár řádků prózy, po­slední pokusy minulý lis­to­pad vedly k roz­tr­ha­ným frag­men­tům, ale ničemu do­kon­če­nému.

Velký podíl na tom může mít fakt, že už skoro vůbec ne­po­slou­chám hudbu. Slu­chátka mám na uších velkou část dne před bli­ka­jící ob­ra­zov­kou, ale vět­ši­nou se z nich neline nic, jen tiché frek­vence šumu. Jde víc o reflex než o cokoli jiného. Ne­zvučí z nich nic, co by roz­žehlo oheň. Nemám touhu nebo nutkání. Pravda, jde nej­spíš o ne­pod­lo­že­nou ko­re­laci, přesto ne­dávno slu­chátky zněl ná­hodný výběr celé knihovny (tree -if | grep mp3 | shuf | head -n100 > random.m3u ; mocp random.m3u) a zase jsem to cítil. Jiskru. Oheň. Touhu něco napsat. Vrátit se ke zpola za­po­me­nu­tým ná­pa­dům. Něco vy­tvo­řit. Něco, co není jen ne­ko­nečný proud plev vy­pro­du­ko­va­ných jen pro uspo­ko­jení ab­surd­ního rytmu ak­tu­a­li­zací. Něco lep­šího. Něco hod­not­něj­šího.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz