k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Multimodální učení

27. 8. 2020 — k47

Dnes na­va­zuji na ne­dávný trak­tát o pro­cesu učení. Dumal jsem, jestli nemám nějaké další pří­klady od­po­ví­da­jící pro­cesu pro­hlu­bo­vání pa­mě­ťo­vých stop mnoha pro­středky & pár jich bude. Přece jen po­slední ±dekádu na téhle pro­kleté pla­netě jsem strá­vil pri­márně samo-učením na mnoho růz­ných způ­sobů. Jak jinak zabít pár let času.

Někdo říká, že in­for­mace lépe vstřebá z před­nášky, někdo po­tře­buje ob­rázky, ná­kresy a sché­mata, pro­tože je vi­zu­ální typ, někdo jiný pre­fe­ruje text, pro­tože čte rych­leji a může pře­ska­ko­vat. Já se nej­lépe učím z kom­bi­nace všech do­hro­mady. Každé médium a způsob pre­zen­tace se hodí k něčemu jinému, po­skytne od­lišný úhel po­hledu, má jinou hod­notu, jinou roli a jedině jejich kom­bi­nace je efek­tivní.

Třeba tohle: Chcete po­ro­zu­mět teorii a uplat­nění Po­is­so­nova roz­dě­lení, pro­tože proč ne. (Třeba proto, že moje vaše for­mální vzdě­lání mělo k do­ko­na­losti velice daleko.) Desti­naci číslo jedna pro všechno před­sta­vuje an­g­lická wi­ki­pe­die. Je nej­kom­plet­nější a člověk tam najde skoro všechno. Na druhou stranu pro­dí­rat se hutně po­da­ným té­ma­tem v druhém jazyce není ide­ální. Proto česká wiki před­sta­vuje dobré místo, kde začít a dostat určitý pře­hled, rámec pro­blému. S ním v mysli může ná­sle­do­vat online video, které ná­zorně & vi­zu­álně téma vy­světlí. Po­slou­cháte a díváte se, jde o docela jinou formu, na jednu stranu vje­mově bo­hatší, na druhou stranu vás posadí do pa­sivní role. Jde o další úhel útoku a pa­mě­ťová stopa se pro­hlu­buje. Pak, pokud stále zbý­vají de­taily na pro­zkou­mání, může být ide­ální zase skočit na psané texty. Bývají hlubší a de­tail­nější, ale vy­ža­dují větší po­zor­nost, vlastní ak­ti­vitu. Po zo­ri­en­tu­jete, jazyk před­sta­vuje mnohem menší pře­káž­kou.

Fi­nální a nej­dů­le­ži­tější krok je pak si to se­sumí­ro­vat v hlavě, změnit pa­sivní na­jel­várnu na ak­tivní zna­lost, kterou můžeme použít. Jeden způsob je přímá apli­kace, což je lo­gické za­vr­šení, když hledám něco, co po­tře­buji použít, třeba v pro­gramu — pře­číst paper, po­dí­vat se na ukáz­ko­vou im­ple­men­taci, osekat ji na kost, pře­psat v po­u­ží­va­ném jazyce a na­sa­dit.

Něco ale není oka­mžitě apli­ko­va­telné, něčemu chci ro­zu­mět kvůli pře­hledu. V tom pří­padě zabírá se po­ku­sit látku vy­svět­lit a když není kolem po­kusná osoba, která by po­slou­žila jako při­jí­mač, stačí tak činit jenom v duchu, ide­ální, když někde čekáte.

Každý další návrat do pro­bá­da­ného terénu je snazší a mapa se do mysli vrývá hlou­běji a mě nej­více vy­ho­vuje, když ná­vratů pro­bíhá hodně a na mnoho růz­ných způ­sobů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz