k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kolik miliardářů dostalo Covid?

7. 6. 2020 — k47

Jak vy­tvo­řit kon­spi­rační teorii? Takhle.

COVID-19 si zatím vy­žá­dal přes 400 tisíc po­tvr­ze­ných obětí, což od­po­vídá asi kaž­dému 1883. člo­věku na pla­netě. Sta­tis­ticky vzato, pokud by byl Covid ega­li­tář­ský, měl by pojít aspoň jeden mi­li­ar­dář (ide­álně mnohem víc). Kolik jich ale ze­mřelo? O žádném nevím a to i vzhle­dem k tomu, že boháči bývají staří pá­pr­dové, co se svého zlata drží zuby nehty.

Imu­nitní systém pa­ci­enta, který byl in­fi­ko­ván ko­ro­na­vi­rem, ale přežil, si do­ká­zal vy­bu­do­vat pro­ti­látky. Or­ga­nis­mus bi­zar­ním pro­ce­sem adap­tivní imu­nity zjis­til, co na ne­známý pa­to­gen zabírá & vy­ro­bil zcela nové imu­no­glo­bu­liny schopné eli­mi­no­vat nikdy dříve ne­vi­dě­nou hrozbu. Tyto pro­ti­látky, pokud tomu dobře ro­zu­mím, se ně­ja­kou dobu pro­du­cí­rují v krevní plazmě; jsou stále pří­tomné, jako oddíly vojáků, které ještě nebyly de­mo­bi­li­zo­vány. Kon­flikt po sobě za­ne­chá také pa­mě­ťové lym­fo­cyty, které tiše čekají na oka­mžik, kdy se pa­to­gen znovu objeví a oni můžou za­há­jit de­fen­zivní akci. Pro­ti­látky ale ně­ja­kou dobu zů­stá­vají v plazmě.

Nějak se mi nechce po­chy­bo­vat, že koncem února nebo za­čát­kem března každý mi­li­ar­dář na pla­netě začal hledat uzdra­vené pa­ci­enty v Číně, kteří by za pří­slušný bakšiš pro­dali litr nebo dva svého séra s čer­s­tvými pro­ti­lát­kami. Ne že by pro mnohem bi­zar­nější před­stavy hor­ního škra­loupu so­ci­o­e­ko­no­mic­kého žeb­říčku nebyl pre­ce­dent. VC ná­jezd­ník Thiel do sebe ve velkém sebe sype růstový hormon, který mu dle jeho po­blouz­nění má za­jis­tit dlou­ho­vě­kost. Vě­decky to není pod­lo­ženo, ale to nikdy ne­brání bo­há­čům, kteří se třesou stra­chy v před­stavě smrti, dělat stu­pidní věci. Ex-apple ex-hla­voun Jobs vzdo­ro­val do­po­ru­čení oprav­do­vých dok­torů, svěřil se al­ter­na­tivní me­di­cíně, jež jeho konec uspí­šila. Jobs byl fru­ta­ri­á­nem, jedl pouze ovoce a tato dieta mu nijak ne­po­mohla. Sám šílený fu­tu­rista Ray Kur­t­zweil do sebe denně sypal koktejl dvou stovek pi­lu­lek ve snaze přežít než přijde sin­gu­la­rita, aby pak mohl žít navždy. (Asi doufá, že to bude hodná sin­gu­la­rita a ne Rokův ba­zi­li­šek, ale ra­ci­o­na­litu při po­hledu do chřtánu věčné smrti ne­mů­žeme po těch nej­bo­hat­ších chtít.)

Před­stavte si je­dince, který má k dis­po­zici ohromné ma­te­ri­ální pro­středky, mi­li­ardy dolarů; na­jed­nou se objeví kdesi v srdci Asie smr­tící virus. Co bude tento mi­li­ar­dář dělat? Bude jen po­stá­vat a čekat, až si ho lhos­tej­nost kosmu při­vlastní? Po­chy­buji. Mi­li­ar­dáři mají k dis­po­zici ohromné pro­středky. Kolik můžou utra­tit, aby za­ru­čili, že ne­ze­mřou? Stovky mi­li­onů dolarů? Mi­li­ardu? Je to mnohem víc, ne­sku­tečně a ne­po­cho­pi­telně víc než kdo­koli z nás plebsu. Nemám pochyb, že horní škra­loup soc-ekon žeb­říčku si za­pla­til pár Číňanů jako zdroj pro­ti­lá­tek. Zprávy roz­hodně ne­hlá­sají, že někdo z jejich kádru na cho­robu zemřel


Do­da­tek (2020-12-20): Všechny od­stavce výše jsou jen plané spe­ku­lace, ale tohle nejsou: boháči v ka­li­for­nii vlají svým dok­to­rům a na­bí­zejí so­lidní $$$, když do­sta­nou vak­cínu mezi prv­ními.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz